Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zatupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2017 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Vyjadrenie predstaviteľov Bukózy Holding, a.s., k verejnému zhromaždeniu občanov obce Nižný Hrabovec
 4. Návrh na rozpočtové opatrenia
 5. Schválenie použitia rezervného fondu
 6. Výsledky následných finančných kontrol
 7. Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
 8. Prenájom nebytového priestoru
 9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 10. Žiadosti o finančnú pomoc
 11. Rôzne  
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver


Katarína Špallerová, v. r.starostka obce

 

Oznam o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznam o uložení zásielky (35.41 kB)

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec v spolupráci s obecným zastupiteľstvom organizujú výlet do Šariša na Deň otvorených dverí dňa 2.9.2017.

Odchod autobusu je o 13.30 hod. pri Základnej škole Nižný Hrabovec. Príchod cca o 24.00 hod. v noci.

V prípade záujme sa môžete nahlásiť u p.Stuľakovej - t.č. 0905/550 709, p.Palenčík - t.č. 0915/ 962 092.

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Tlačiť

Pracovná  pozícia: učiteľ materskej školy

Zamestnávateľ: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407

Doba pracovného pomeru: na určitý čas do 31.8.2018

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre vykonávanie práce učiteľky materskej školy v súlade  s prílohou č. 1 a časťou I  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy.

Iné požiadavky:

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- spôsobilosť na právne úkony

Termín nástupu do práce: 01.09.2017

Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- ďalšie doklady (výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) pri nástupe do zamestnania

Zasielanie žiadosti a požadovaných dokladov  na adresu: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407 v obálke s označením: „Materská škola“.

Uzávierka žiadostí: 28.08.2017
Tel. kontakt: 057 4493141

Katarína Špallerová
starostka obce 

Zamestnávateľ: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407Zamestnávateľ: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407
 

Oznam o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznam o uložení zásielky (36.33 kB)

 

Pozvánka na Čičvianske hradné slávnosti

Tlačiť

thumb_zivot-na-hrade-cicva-20082017-plagat

 

Búrka 21.7.2017

Tlačiť

Dňa 21.7.2017 sa v popoludňajších hodinách našou obcou prehnala veterná a dažďová smršť, ktorá nám spôsobila škody na elektrickom a telefónnom vedení, polámala stromy, niekde postrhávala časti striech. Obeťou sa stal aj náš vzácny strom platan v areáli materskej školy. Smršť zamestnala nielen pohotovostný tím obecného úradu, ale aj hasičov, telefonistov, elektrikárov ako aj samotných občanov. Všetci mali plné ruky práce. V sobotu sme zorganizovali brigádu pri odstraňovaní škôd.

Preto sa aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí neváhali a pridali sa k nám, a to poslancom, pracovníkom malých obecných služieb a dobrovoľníkom menovite J. Ratajovi, J. Minarčinovi, M. Dzurkovi, O. Šürüovi, M. Timuľákovej, P. Harmančinovi, J. Harmančinovej,  H. Vavrekovej, M. Vavrekovi, J. Tutkovi, M. Jačovi st., M. Jačovi ml., M. Bendasovi, Z. Chromému, J. Kmeťovi, Martinovi Gažimu, Vladimírovi Gažimu, Cyrilovi Ignácovi ml. a Dominikovi Porubänovi.

Srdečne ďakujem!

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

starostka obce

 

Výlet do Maďarska

Tlačiť

Aj tento rok sme zorganizovali zájazd do Maďarska na „kúpalisko Nyiregyháza“.

Pre veľký záujem sme skoro ráno 27.7.2017 vyrazili od obecného úradu na dvoch autobusoch. Išli mladí, aj tí skôr narodení. V dobrej nálade v sprievode harmonikára sme šťastne dorazili na miesto. Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno. Všetci si prišli na svoje. Dosýta sa vykúpali, vyšantili v bazénoch, na tobogánoch, ochutnali špeciality maďarskej kuchyne. V neskorých večerných hodinách sme sa všetci krásne unavení vrátili domov.

Už teraz sa tešíme na ďalší výlet v auguste znovu do Maďarska a to do „vychýrenej ZOO“.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Tlačiť

icon Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (31.12 kB)

 

Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce Nižný Hrabovec konaného dňa 11.7.2017 v sále kultúrneho domu

Tlačiť

icon Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov obce Nižný Hrabovec konaného dňa 11.7.2017 v sále KD (169.34 kB)

 

Mladí futbalisti v Česku

Tlačiť

V dňoch 30.6.-2.7.2017 sa mladíci z našej obce tzv. „Kompotare“ zúčastnili medzinárodného mini futbalového turnaja v českom meste Jaroměř. Medzi 65 účastníkmi boli mužstvá z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Na začiatok turnaja mužstvo predviedlo heroický výkon a vyhralo 2:0. No v ďalších troch zápasoch „Kompotare“ zaplatili nováčikovskú daň a prehrali postupne 1:3, 0:5, 1:6. Napriek neúspechu mužstvo načerpalo množstvo cenných skúseností a ukázalo potenciál do budúcna. V mene všetkých „kompotarov“, by som sa preto chcel veľmi pekne poďakovať našej obci na čele s pani starostkou a taktiež pánovi Antonovi Pelecháčovi, ktorí nám pomohli prekonať rôzne prekážky spojené s účasťou na turnaji. Klobúk dole aj pred organizátormi, ktorí pripravili kvalitne obsadený turnaj. V neposlednom rade patrí veľká vďaka chlapcom, ktorí vzorne reprezentovali našu obec a zviditeľnili ju v zahraničí.

Fotografie

Ondrej Palenčík

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci v súlade s § 11b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vás pozývajú  na

verejné  zhromaždenie obyvateľov obce Nižný Hrabovec,

ktoré sa uskutoční dňa 11. júla 2017 (utorok) o 15.00 hodine v sále KD.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Znečisťovanie životného prostredia popolčekom
 3. Diskusia
 4. Záver

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Katarína Špallerová  v. r.
starostka obce

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča

Tlačiť

icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča (46.58 kB)

 

Pozvánka

Tlačiť

thumb_pozvanka-put-2017

Videopozvánka:

https://www.youtube.com/watch?v=V5nPaLZriOc&feature=youtu.be

Viac informácií:

http://www.bazilikaredemptoristi.sk/event/odpust-bl-dominika-metoda-trcku-cssr/
http://www.dmt.sk/nezaradene/2017-5-rocnik/

Kontaktná adresa:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

alebo

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Už teraz sa tešíme sa na naše spoločné putovanie :)

 

Zapálenie vatry – 16. jún 2017

Tlačiť

Každá dedina, región, či krajina má svoje zvyky a tradície, ktoré sa snaží zachovávať. Mnohé zanikli, iné zmodernizovali...

Tak ako po minulé roky, aj tento rok zorganizoval Obecný úrad Nižný Hrabovec v spolupráci s obecným zastupiteľstvom zapálenie vatry. Akcia sa konala v piatok 16. júna 2017 v parku za kaštieľom so začiatkom o 17-tej hodine. Vatra bola zapálená starostkou obce p. K. Špallerovou o 19-tej hodine a horela do neskorej noci. Napriek nepriaznivému počasiu sa na nej zišli všetky vekové kategórie, od najmenších až po seniorov. Najmenším bol pripravený program v podobe rôznych hier a súťaží. Zúčastnení si mohli opekať klobásky, špekáčiky, či slaninku. Pri stánku s občerstvením sa mohli ponúknuť pohárom vínka, či nealka. Atmosféru umocnil i spev našej folklórnej skupiny Potoky, ktorý spríjemnil chvíle trávené v kruhu našich priateľov, známych, spoluobčanov.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí prijali naše pozvanie na toto príjemné posedenie, kde sme sa zabavili, porozprávali a na chvíľu zabudli na starosti každodenného života.

Za zabezpečenie dreva a postavenie vatry sa chceme poďakovať pánom P. Harmančinovi, K.Špallerovi, Rasťovi Kurecovi, J. Juhásovi, M. Krivákovi, P. Slivkovi , M. Džuňovi a O. Palenčíkovi. Za pomoc pri príprave a výdaji občerstvenia ďakujeme pani A. Popríkovej, J. Poprockej a M. Závidnej.

Budúci rok plánujeme v tejto tradícii pokračovať, budeme radi, ak sa zapojí viac ľudí, či už pri príprave, alebo do samotnej akcie.

Hovorí sa, že vatra je symbolom slobody a nového začiatku, symbolom zjednotenia i priateľstva... Tak nech i táto udalosť je symbolom priateľstva všetkých nás Nižnohrabovčanov.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mária Stuľaková

 

Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429

Tlačiť

icon Zámer predať prebytočný majetok pozemok 429 (39.46 kB)

 


Stránka 8 z 36

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:71
Včerajších návštev:88
Návštev za mesiac:2128
Všetkých návštev:162044
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
September
PoUtStrŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Náhodné fotografie


Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016
Vianočný turnaj v stolnom tenise 2013-19
Fašiangy 2014-41
POTOKY na vystúpení v Lackovciach-10
Mesiac úcty k starším 2017
Pochod do prírody 2016
Špivanočki mojo 2015
MDD v MŠ

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok