Aktuality

Oznámenia o uložení zásielky - Tefelnerová

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.97 kB)

icon Oznámenie o uložení zásielky (37.19 kB)

 

Memoriál Vincenta Valča

Tlačiť

Dňa 12.6.2016 sa v Nižnom Hrabovci konal 12. ročník Memoriálu Vincenta Valča.

Ako každý rok aj tento rok tri mužstvá si zmerali svoje sily na futbalovom ihrisku. TJ Družstevník Nižný Hrabovec si na koniec sezóny pozval FK TJ Družstevník Továrne a FK Poša - nováčika, ktorý vstupuje na futbalovú scénu.

Naše futbalové družstvo potvrdilo dobrú sezónu, čo sa odzrkadlilo vo výhre nad minuloročným víťazom FK TJ Družstevník Továrne 3 : 0, remízou s FK Poša 1 : 1, avšak na pokutové kopy výhrou. Poradie mužstiev:

 1. TJ Družstevník Nižný Hrabovec
 2. FK Poša
 3. FK TJ Družstevník Továrne

Najlepší hráč turnaja sa stal Tomáš Kurec - TJ Družstevník Nižný Hrabovec.

Najlepší brankár Dominik Kondáš - FK Poša.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie

Tlačiť

icon Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie (80.78 kB)

 

Pozvánka - deň rodiny

Tlačiť

Obecný úrad v Nižnom Hrabovci v spolupráci s komisiou pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve Nižný Hrabovec   Vás srdečne pozývajú  na „Deň rodiny“ , ktorý sa uskutoční dňa 18.6.2016, t. j sobota o 13.00 hodine na ihrisku v areáli ZŠ Nižný Hrabovec.

Pripravené sú pre Vás:

 • Moja mama varí lepšie - súťažná hra vo varení guľášu
 • Piráti z Karibiku - hľadanie pokladu
 • skákajúci hrad a trampolína
 • futbalový zápas
 • športové hry a súťaže
 • jazda na koníkoch Mišo a Rudo
 • večerná diskotéka

Pre všetkých súťažiacich dobrý guláš, občerstvenie a sladká odmena. Tešíme sa na Vás!

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Úprava rozpočtu na rok 2016
 6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2015
 7. Správy z vykonaných kontrol HK
 8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 10. Ohlásenie osadenia reklamnej tabule
 11. Žiadosť o vyjadrenie na umiestnenie reklamy
 12. Žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
 13. Žiadosť o finančnú podporu
 14. Rôzne 
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver
 

Jánske ohne

Tlačiť

thumb_janske-ohne-2016

 

Zber elektroodpadu

Tlačiť

thumb_elektro-zber-07062016

 

Oznam - projekt Terénna sociálna práca v obciach

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec sa zapojila do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v rámci ktorého  bolo vytvorené 1 pracovné miesto terénnej sociálnej pracovníčky a 1 miesto terénnej pracovníčky. Funkciu terénnej sociálnej pracovníčky bude vykonávať Mgr. Katarína Tiritová  a prácu terénnej pracovníčky Eva Gažiová.

Ich služby môžete využívať denne od 7.00 hod. do 15.30 hod. na Zdravotnom stredisku v Nižnom Hrabovci na prvom poschodí.

Náplňou terénnej sociálnej pracovníčky je:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny
 • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problémuindividuálne a skupinové sociálne poradenstvo
 • špecializované sociálne poradenstvo (v súlade s podmienkami zákona o sociálnych službách č. 448)
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí
 • riadenie prípadu – tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníkamapovanie lokality
 • na základe predchádzajúcej dohody spolupracuje pri výkone opatrení SPO a sociálnej kurately
 • v rámci svojej práce spolupracuje aj s inými inštitúciami napr. MVO, školami, exekútormi atď.

Náplňou terénnej  pracovníčky je:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami
 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite
 • poskytovanie informácií o sociálnych službách
 • poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, aby sa zabránilo jeho sociálnemu vylúčeniu alebo závislosti na poskytovaných službách
 • poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti o osobu v spoločnej domácnosti
 • sprevádzanie osôb
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu
 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že portál www.navstevalekara.sk je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania často vyhľadávajú na internete. Prístup na stránku je zadarmo pre obec i pre jej obyvateľov.

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že od dnešného dňa t.j. od 24.5.2016 do 3.6.2016 prebieha v našej obci zber použitého šatstva:

 • letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
 • lôžkoviny, prestieradlá, uteráky, záclony
 • látky (minimálne 1 m2, nedávajte odrezky a zostatky látok)
 • vatované a perové prikrývky, vankúše, deky
 • obuv – akákoľvek nepoškodená
 • hračky – nepoškodené a kompletné
 • knihy

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec a doniesť v čase od 8.00 do 15.00 hod. do kultúrneho domu.

 

Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chráme Zoslania Svätého Ducha v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 15. mája navštívil našu farnosť vladyka ThDr. Ján Babjak, PhD., SJ, arcibiskup prešovskej archieparchie a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Tradične chlebom a soľou ho privítala starostka obce Katarína Špallerová.

Vo svojom príhovore spomenula veľkého človeka, vedca, teológa, redemptoristu a pre nás tak vzácneho otca a nášho rodáka ThDr.  Jána Mastiliaka CSsR. Vyzdvihla veriacich, ktorí dokázali vytvoriť jeden celok, jedno spoločenstvo a spolu s duchovnými otcami a majstrami zhotovili veľké dielo – ikonostas, ktoré bolo vladykom Jánom posvätené.

Chrám by mal byť pre nás miestom, kde by sme sa mali cítiť slobodní, pretože prichádzame pred Toho, kto chce naše dobro.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Katarína Špallerová

   

Pozvánka na 7. ročník súťaže Zemplínska ostrá kosa

Tlačiť

ostra-kosa-2016

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že odberné miesto úseky:

od č. d. 289 (Minarčin) po č. d. 296 (Ulice), od č. d. 289 po d. č. 307 (Pavúk),
od č. d. 289 po č. d. 159 (hlavná cesta pri kostole) a od č. d. 289 po č. d. 334 (Barnová)

bude v termíne 1. júna 2016 od 8.00 hod. do 11.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia

Tlačiť

icon Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia (208.32 kB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).


Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 23.05. 2016 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

– Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Nižný Hrabovec. NEOTVÁRAŤ !

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce

 


Stránka 8 z 28

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:12
Včerajších návštev:45
Návštev za mesiac:1645
Všetkých návštev:128435
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
Júl
PoUtStrŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Náhodné fotografie


Jánske ohne 2011-7
Špivanočki mojo 2013-14
Mesiac úcty k starším 2015
Farský ples 2014-23
Deň rodiny 2016
Memoriál Vincenta Valča 2015
Deň matiek-2013-18
Farský ples 2014-86

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok