Aktuality

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Tlačiť

icon Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK (222.46 kB)

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec
094 21 Nižný Hrabovec 407

Oznam o voľnom pracovnom mieste.

Pracovná pozícia: učiteľ materskej školy

Zamestnávateľ: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407

Tel. kontakt: 057 4493141

Doba pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.8.2017

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre vykonávanie práce učiteľky materskej školy v súlade  s prílohou č. 1 a časťou I  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony

Termín nástupu do práce: 16. september 2016

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ďalšie doklady (výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) pri nástupe do zamestnania

Žiadosti a požadované doklady zasielať na adresu: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407 v obálke s označením: „Materská škola“.

Uzávierka žiadostí: 12. september.2016

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Kalendár zberu olejov

Tlačiť

icon Kalendár zberu olejov (38.71 kB)

 

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Tlačiť

Milí priatelia a kamaráti,

pre tých z vás, ktorí chcú s nami tráviť svoj voľný čas v školskom roku 2016/2017 sme pripravili novú ponuku záujmových útvarov. Veríme, že v ponuke nájdete práve tú činnosť, ktorá vás zaujíma...

Činnosť záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať od od 3. októbra 2016 do 30. júna 2017.

Už teraz sa môžete prihlásiť do záujmových útvarov. Stačí vyplniť prihlášku a doručiť ju do centra alebo ju odovzdať počas Dňa otvorených dverí CVČ, ktorý sa bude  konať 8. septembra 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Vyskúšajte si rôzne činnosti nášho centra. Krúžky budú otvorené podľa veku prihlásených detí, žiakov alebo študentov vo veku od 5 do 30 rokov (prípravka, mladší, starší žiaci a pod.) Veríme, že si vyberiete z našej ponuky. Na záujmovú činnosť môžete odovzdať aj vzdelávacie poukazy, ktoré dostanete na začiatku školského roka vo svojej škole alebo zaplatiť mierny poplatok, ktorý je uvedený nižšie. V záujmových krúžkoch sú vítané deti, žiaci a študenti aj z okolitých obcí. O začiatku činnosti záujmovej činnosti budete včas informovaní. Môžete navštevovať aj viacero krúžkov, nemusíte si vybrať iba jeden z nich. Okrem záujmovej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia.

Ako sa stať klientom CVČ

 1. Záujemca o záujmové vzdelávanie vyplní prihlášku, odovzdá ju riaditeľke CVČ alebo vedúcemu záujmového útvaru.
 2. Následným Rozhodnutím riaditeľa CVČ o prijatí do školského zariadenia v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa stáva klientom CVČ.
 3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva mesačne:
  a) zákonný zástupca dieťaťa do 18. rokov 1 €
  b) dospelá osoba nad 18 rokov 2 €
  c) dieťa alebo študent môže uhradiť aj vzdelávacím poukazom, ktorý mu vydá škola, ktorú navštevuje.


Tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku...

Záujmové útvary

 1. Šikovníček
 2. Mladý futbalista
 3. Hudobno - dramatický krúžok
 4. Turistický krúžok
 5. Florbal
 6. Stolný tenis
 7. Minifutbal


Fotografie z činnosti CVČ z minulých rokov

 

Výlet DOD Šariš

Tlačiť

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci dňa 3.9.2016 organizuje výlet na Deň otvorených dverí do pivovaru Šariš. Záujemcovia nech sa hlásia na t.č. 0905 550 709, 0915 634 480, poplatok za autobus je 3,00 Eur pre dospelú osobu, deti zdarma. Odchod je o 12:00 hod. pri ZŠ Nižný Hrabovec, príchod cca o 20:00 hod.

 

Detské ihrisko

Tlačiť

Oznamujeme mamičkám a oteckom, že v našej obci je postavené detské ihrisko. So svojimi ratolesťami môže prísť sa pohojdať, pošmýkať a posedieť v altánku v čase od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Altánok nám zasponzorovala firma Bukóza Holding, a.s., ktorej aj touto cestou ďakujeme.

icon Prevádzkový poriadok detského ihriska (27.52 kB)

Fotografie

 

Oznámenia o uložení zásielky - Jonek

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.14 kB)

   

Rady seniorom

Tlačiť

Vážení seniori, prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete.

Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k Vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od Vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako Vás okradnúť.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.

 

Opekačka, Jednota dôchodcov

Tlačiť

Jednota dôchodcov v Nižnom Hrabovci zorganizovala plánovanú opekačku pre svojich členov. Veľmi nás potešila aj účasť pani starostky Katky Špallerovej, ktorá nezabudla na členky menom „Anna“ a odmenila ich pekným darčekom. Veľmi si to vážime a ďakujeme!Pri účasti 51 členov sa o dobrú náladu postarali členovia výboru: muži pripravili oheň na opekačku a ženy sa postarali o občerstvenie – klobásky, slanina, ovocie, zelenina, atď.Najviac nás prekvapila členka Anička Čižmárová, ktorá upiekla pre všetkých výborné „makovníky“. Ďakujeme!! O dobrú náladu sa postaral náš harmonikár Peťo Borov a nezostalo to len pri speve, ale členovia si aj zatancovali. Nedá mi, aby som nespomenula najmladšiu účastníčku opekačky malú slečnu Dianku Borovú, ktorá prišla povzbudiť svojho tatka (P. Borova). Ťažko sa nám lúčilo z vydarenej akcie. Ďakujem všetkým za príjemné posedenie a dobrú náladu. Tešíme sa o rok ešte pri väčšej účasti členov!!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Anna Joneková
predsedníčka ZO-JDS

 

Nebuďme leniví...

Tlačiť

thumb_nebudme-lenivi-triedme-odpad-sk-envi-pak-1

 

Oznámenia o uložení zásielky - Miroslav Šürü

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (45.94 kB)

 

Púť

Tlačiť

Pešia púť k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku CSsR, Nižný Hrabovec - Michalovce

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 4. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. augusta 2016. Téma tohto ročníka je: „Si kľúčový“.

Program púte:

06.15 h. - Nižný Hrabovec (sv. liturgia)
08.00 h. - Poša
09.20 h. - Nižný Hrušov
10.45 h. - Vybuchanec
12.00 h. - Lesné
14.10 h. - Suché
15.40 h. - Topoľany
17.00 h. - Bazilika minor ZSD Michalovce

Aj ty si srdečne pozvaný.

Viac informácií na:

http://bazilikaredemptoristi.sk/event/pesia-put-k-relikviam-bl-metoda/

https://www.youtube.com/watch?v=qqJ1vRCVS98&feature=youtu.be

thumb_put-2016

 

Upozornenie VSE

Tlačiť

thumb_vse-rozhlas-2016

 

Memoriál cup Tomáša Jenča 2016

Tlačiť

V sobotu 16.7.2016 sa v Dlhom Klčove konal Memoriál cup Tomáša Jenča 2016. Memoriálu sa zúčastnil aj náš futbalový tím – TJ Družstevník Nižný Hrabovec. Z ôsmich družstiev sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

thumb_tomas-jenco-memorial-cup-2016-3-miesto

 

Jánske ohne

Tlačiť

Táto tradícia má svoj pôvod v indoeurópskej mytológii starých Slovanov. Každý slnovrat sa v minulosti chápal ako začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka. Obrady letného slnovratu sú sústredené na 24. jún, deň Jána Krstiteľa, keď pohanský obrad dali ľudia postupne do súvislosti s kresťanskou tradíciou. Tieto zvyky majú korene ešte v predkresťanských časoch. Tento deň, kedy Jánovia oslavujú meniny, sa považuje aj za deň narodenia Jána Krstiteľa. Tento svätec bol považovaný za patróna kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a bohatou hostinou. Na Jána sa nesmelo sadiť ani prať. Šťastie mal človek, ktorý chytil svätojánsku mušku a nosil ju pri sebe. Na sv. Jána muži a ženy tancovali a spievali okolo ohňa a vatier.

V našej obci sme tento rok spoločne otvorili “letnú sezónu” za kaštieľom v parku, kde noc sv. Jána sme odštartovali zapálením vatry a spevom. Spevom nás sprevádzala naša folklórna skupina Potoky. Priestor v parku za kaštieľom je ideálne aj pre hry. Preto pri tejto udalosti nechýbali deti. Pre deti bol pripravený zábavno – súťažný program. Program pre najmenších pripravili Martina Závidná a Jarka Poprocká. Každý účastník tohto programu neodišiel bez sladkej odmeny. Počasie nám prialo a tak posedenie pri vatre s občerstvením sa tiahlo až do skorých ranných hodín.

Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri organizovaní vatry - členom komisie Matúšovi Džuňovi, Andrei Popríkovej, Jánovi Sotákovi, chlapcom pri stavaní vatry a všetkým Hrabovčanom za spoločne strávené chvíle a účasť pri Jánskom ohni.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 


Stránka 9 z 31

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:41
Včerajších návštev:70
Návštev za mesiac:1538
Všetkých návštev:139962
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
November
PoUtStrŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Náhodné fotografie


Farský ples 2014-3
100-Ján-Mastiliak-2-7
Fašiangy 2014-30
Verejné zhromaždenie 05/2012
MDD-2013-12
Ples 2015
MDD-2013-14
Výlet do Maďarska

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok