Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia

Tlačiť

icon Oznámenie o strategickom dokumente - zaslanie oznámenia (208.32 kB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Základnej školy Nižný Hrabovec

s termínom nástupu do funkcie: 01. júl 2016

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).


Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť
 • znalosť práce s PC


Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 23.05. 2016 (pondelok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

– Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Nižný Hrabovec. NEOTVÁRAŤ !

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Upozornenie

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že vzhľadom na rozšírenú kriminalitu, výtržností a vznik divokých skládok, boli v obci a v jej okolí umiestnené kamery a fotopasce.

Upozorňujeme občanov, že v prípade zistenia páchateľa, bude sa postupovať v zmysle platnej legislatívy!

kamera

 

Oprava miestnej komunikácie

Tlačiť

Dňa 21.4.2016 bola v našej obci obmedzená premávka z dôvodu opravy miestnej komunikácie ku gréckokatolíckemu chrámu Zoslania Ducha Svätého. 

Taktiež bol upravený vstup do kultúrneho domu a výtlky po cestách v obci.

Tieto opravy sú financované z vlastných zdrojov.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

   

Priestor na Vašu príležitosť

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).


Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. mája 2016 o 10.00 hod. v kancelárii starostky obce na Obecnom úrade Nižný Hrabovec.

Podrobnosti:

icon Výberové konanie (94.25 kB)

 

Bocianom sa v našej obci páči

Tlačiť

V minulom roku roku spadlo bocianie hniezdo z elektrického stĺpa stojaceho pri dome s. č.  3. Ornitológovia v spolupráci s VSD umiestnili novú konštrukciu s provizórnym hniezdom.

Čakali sme, či sa bociany k nám vrátia. Dočkali sme sa 31. marca, čo je dôkazom, že sa bocianom v našej obci páči.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 - rozhodnutie

Tlačiť

icon Program rozvoja obce Dlhé Klčovo na roky 2016-2022 - rozhodnutie (637.95 kB)

 

Prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že počas Veľkonočných sviatkov bude obecný úrad zatvorený v dňoch od 24.3.2016, t.j. štvrtok až do 29.3.2016, t.j. utorok.

Všetkým našim spoluobčanom prajeme príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

velka-noc-2016

   

Spoločnosť Bukóza Holding, a.s., poskytne pre našu obec drevený altánok

Tlačiť

Starostovia okolitých obcí Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Kučín, Kladzany, Majerovce, Sedliská, Hencovce a Dlhé Klčovo sa pravidelne stretávajú s vedením spoločnosti Bukóza Holding. Hlavnou témou týchto stretnutí je znečisťovanie životného prostredia. Po plodnej diskusii o znečisťovaní ako aj o riešeniach a požiadavkách zo strany všetkých starostov, obce prijali ponuku, ako jednu z kompenzácií, a to drevené altánky v hodnote 2 000 €, ktoré zhotoví firma TRIMONT do každej z dotknutých obcí a to do 2 mesiacov.

V našej obci by sme tento altánok umiestnili pri obecnom úrade, kde sa už v najbližšom období zrealizuje aj detské ihrisko pre naše deti.

Bukóza Holding, a. s., plánuje s podobnými kompenzáciami aj v nasledujúcich rokoch.

Vizualizácia

thumb_altanok_2016_01thumb_altanok_2016_02thumb_altanok_2016_03thumb_altanok_2016_04

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Žiaci ZŠ v Nižnom Hrabovci boli na lyžiarskom výcviku

Tlačiť

Žiaci ZŠ v Nižnom Hrabovci sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 7.3.–11.3.2016. 38 žiakov bolo ubytovaných v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských žľaboch. Vedúcim kurzu bol Mgr. Ján Poliak a inštruktormi lyžovania boli Mgr. Peter Kráľ a Mgr. Magdaléna Žipajová, zdravotníčkou pani Katarína Špallerová.

LVVK začal v pondelok, 7.3.2016, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi rekreačného zariadenia. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní, bolo hotelového typu – každá izba pre 2 žiakov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy. So stravou sme boli veľmi spokojní.  Po lyžiarskom výcviku bol žiakom k dispozícii bazén a vírivka s teplotou vody 38°C.

Počas pobytu sme bodovali čistotu a poriadok izieb. Žiaci k bodovaniu pristupovali zodpovedne.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Skicentra Strednica - Ždiar (967 - 1057 m n.m.) - Belianske Tatry. Žiaci boli rozdelení do družstiev. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate.

V popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program. Spoznávali sme aj blízke okolie, boli sme na prechádzke a na výlete v Tatranskej Lomnici. Po večeri sa žiaci zabávali v spoločenskej miestnosti.

Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré, každý deň sme lyžovali.

Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mgr. M.Žipajová

 

Prezentácia folklórnej skupiny Potoky, Nižný Hrabovec

Tlačiť

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17.03. 2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Požiadavky lekárov
 4. TJ Roma a TJ Družstevník
 5. VZN obce Nižný Hrabovec č. 1/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nižný Hrabovec
 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nižný Hrabovec 2016-2021
 7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižný Hrabovec na roky 2015-2024
 8. Ročný plán pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 9. Uvoľnené obecné priestory
 10. Žiadosti o prenájom priestorov
 11. Oznámenie o umiestnení reklamy
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

   

Voľby do NR SR konané dňa 5.3.2016

Tlačiť

Okrsková volebná komisia v našej obci zistila tieto výsledky:

V zozname voličov bolo zapísaných 1269 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 690 z toho 3 voliči využili voľbu poštou t. j. zaslali návratnú obálku z cudziny. Platných odovzdaných hlasov bolo 672.

V našej obci ste hlasovali za jednotlivé strany nasledovne:

SMER – sociálna demokracia 295
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 85
SME RODINA – Boris Kollár 68
Kresťanskodemokratické hnutie 65
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) 45
#SIEŤ 30
Slovenská národná strana 29
Sloboda a Solidarita 25
Komunistická strana Slovenska 11
MOST – HÍD 9
Strana TIP 5
Strana zelených Slovenska 2
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1
ŠANCA 1
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 1
 


Stránka 10 z 29

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:62
Včerajších návštev:65
Návštev za mesiac:1649
Všetkých návštev:136220
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
September
PoUtStrŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Náhodné fotografie


Deň matiek-2013-54
Detské ihrisko
Deň rodiny 2016
Fašiangy 2014-8
Stavanie mája 2013-4
Deň otvorených dverí Šariš
Deň detí a Deň otcov 2015
Fašiangy 2014-73

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok