Aktuality

Dôchodcovia pri športe a v prírode

Tlačiť

Na Okresnej olympiáde seniorov vo Vyšnom Kazimíre sa zúčastnili aj naši členovia ZO – JD z N. Hrabovca, kde v súťaži – kolky – získala p. Anička Bohucká pekné III. miesto z 28. súťažiacich družstiev. Blahoželáme!

Na sviatok Cyrila a Metoda sme pokračovali podľa nášho plánu práce a 22 seniorov sa zúčastnilo „pochodu“ do prírody, kde sme navštívili chatu „Na Kamenci“.  Pri speve a opekaní bol takto strávený skoro celý deň. Dobrú náladu nám zabezpečil Michal Borov so svojou gitarkou - Ďakujeme.

No a keďže naše nohy už slabšie slúžia, na chatu a z chaty domov nás priviezol Peter Florko na svojom traktore s mini vlečkou. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok!! Vďaka patrí aj Jankovi Slivkovi, ktorý toto všetko organizačne zabezpečil, ako člen šport. komisie.

Rozchádzali sme sa s tým, že v jeseni si to zapakujeme!!

Fotografie z Okresnej olympiády seniorov

Fotografie z pochodu do prírodu

Anna Joneková
preds. ZO - JDS

 

...aby deti otcov mali, aby mali mamy...

Tlačiť

Svetový deň rodiny pripadá na 15. máj a tento sviatok bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam dňa rodiny spočíva v tom, aby sme si všetci pripomenuli dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Aj naša obec si dňa 18.6.2016 pripomenula Deň rodiny, ktorý rodičia s deťmi spoločne strávili zábavnými a súťažnými aktivitami. Organizátori podujatia sa inšpirovali zábavnou súťažou, známou z televízie, „Moja mama varí lepšie ako tvoja“. Príprava zábavnej súťaže spočívala hlavne v dobrej organizácii a materiálnom zabezpečení. Spontánne vytvorené tri rodinné družstvá si zmerali svoje kulinárske aj praktické zručnosti vo varení pre nás tak známeho a tradičného jedla – guľášu. Každý tím mal k dispozícii základnú kuchynskú výbavu a základné suroviny, ktorými jedlo neskôr dopĺňali a dochucovali ďalšími ingredienciami. Svojej úlohy sa všetky družstvá zhostili na výbornú, pretože v určenom časovom rozmedzí každý tím uvaril veľmi chutný guľáš. Hlavnou degustátorkou bola pani starostka obce Katarína Špallerová, ktorá nielen ochutnávala, ale tímy aj odmenila. Pri varení bola dôležitá deľba práce, vzájomná pomoc a spolupráca, ktorá je charakteristická a nevyhnutná práve pri fungovaní riadnej rodiny. Ďalšími sprievodnými aktivitami pre deti boli zábavné a športové súťaže, hry, hádanky, maľovanie na tvár, ktoré organizačne zastrešovala Martina Závidná. Ďalšou zaujímavou zábavnou hrou bolo „Hľadanie pokladu“, kde si deti precvičili svoje pohybové a priestorové schopnosti. Odmenou pre úspešných hľadačov bolo 6 pokladov – truhličiek s malými drobnosťami. Do sýtosti sa deti mohli vyšantiť na trampolíne a skákacom hrade. Mužstvá z TJ Družstevník Nižný Hrabovec a FK Roma Nižný Hrabovec si zahrali priateľský futbalový zápas. Veľkú radosť deťom pripravili Palovského koníky Rudo a Mišo, na ktorých sa mohli v záprahovom voze povoziť. Svoje sily si zmerali deti aj v preťahovaní lanom a v hode na basketbalový kôš, kde boli všetci odmenení sladkosťami. Pre všetkých súťažiacich a prítomných bolo prichystané v kultúrnom dome občerstvenie. Celým podujatím prítomných zabával a do tanca hral DJ Martin. Rodičia a deti si z podujatia odnášali pekné a veselé zážitky.

Fotografie

PaedDr. Jana Stašková

   

Oznam

Tlačiť

icon Oznam - OÚ Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor (61.4 kB)

 

Oznámenia o uložení zásielky - Tefelnerová

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.97 kB)

icon Oznámenie o uložení zásielky (37.19 kB)

 

Memoriál Vincenta Valča

Tlačiť

Dňa 12.6.2016 sa v Nižnom Hrabovci konal 12. ročník Memoriálu Vincenta Valča.

Ako každý rok aj tento rok tri mužstvá si zmerali svoje sily na futbalovom ihrisku. TJ Družstevník Nižný Hrabovec si na koniec sezóny pozval FK TJ Družstevník Továrne a FK Poša - nováčika, ktorý vstupuje na futbalovú scénu.

Naše futbalové družstvo potvrdilo dobrú sezónu, čo sa odzrkadlilo vo výhre nad minuloročným víťazom FK TJ Družstevník Továrne 3 : 0, remízou s FK Poša 1 : 1, avšak na pokutové kopy výhrou. Poradie mužstiev:

 1. TJ Družstevník Nižný Hrabovec
 2. FK Poša
 3. FK TJ Družstevník Továrne

Najlepší hráč turnaja sa stal Tomáš Kurec - TJ Družstevník Nižný Hrabovec.

Najlepší brankár Dominik Kondáš - FK Poša.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie

Tlačiť

icon Rozhodnutie č. HaPM-Ep/00498/16/001243 zo dňa 06.04.2016 - oznámenie (80.78 kB)

 

Pozvánka - deň rodiny

Tlačiť

Obecný úrad v Nižnom Hrabovci v spolupráci s komisiou pre kultúru pri Obecnom zastupiteľstve Nižný Hrabovec   Vás srdečne pozývajú  na „Deň rodiny“ , ktorý sa uskutoční dňa 18.6.2016, t. j sobota o 13.00 hodine na ihrisku v areáli ZŠ Nižný Hrabovec.

Pripravené sú pre Vás:

 • Moja mama varí lepšie - súťažná hra vo varení guľášu
 • Piráti z Karibiku - hľadanie pokladu
 • skákajúci hrad a trampolína
 • futbalový zápas
 • športové hry a súťaže
 • jazda na koníkoch Mišo a Rudo
 • večerná diskotéka

Pre všetkých súťažiacich dobrý guláš, občerstvenie a sladká odmena. Tešíme sa na Vás!

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2016 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Úprava rozpočtu na rok 2016
 6. Schválenie plánu kontrol HK na II. polrok 2015
 7. Správy z vykonaných kontrol HK
 8. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižný Hrabovec
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 10. Ohlásenie osadenia reklamnej tabule
 11. Žiadosť o vyjadrenie na umiestnenie reklamy
 12. Žiadosti o mimoriadnu dotáciu z rozpočtu obce
 13. Žiadosť o finančnú podporu
 14. Rôzne 
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver
 

Jánske ohne

Tlačiť

thumb_janske-ohne-2016

 

Zber elektroodpadu

Tlačiť

thumb_elektro-zber-07062016

 

Oznam - projekt Terénna sociálna práca v obciach

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec sa zapojila do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v rámci ktorého  bolo vytvorené 1 pracovné miesto terénnej sociálnej pracovníčky a 1 miesto terénnej pracovníčky. Funkciu terénnej sociálnej pracovníčky bude vykonávať Mgr. Katarína Tiritová  a prácu terénnej pracovníčky Eva Gažiová.

Ich služby môžete využívať denne od 7.00 hod. do 15.30 hod. na Zdravotnom stredisku v Nižnom Hrabovci na prvom poschodí.

Náplňou terénnej sociálnej pracovníčky je:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny
 • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problémuindividuálne a skupinové sociálne poradenstvo
 • špecializované sociálne poradenstvo (v súlade s podmienkami zákona o sociálnych službách č. 448)
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí
 • riadenie prípadu – tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníkamapovanie lokality
 • na základe predchádzajúcej dohody spolupracuje pri výkone opatrení SPO a sociálnej kurately
 • v rámci svojej práce spolupracuje aj s inými inštitúciami napr. MVO, školami, exekútormi atď.

Náplňou terénnej  pracovníčky je:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami
 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite
 • poskytovanie informácií o sociálnych službách
 • poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, aby sa zabránilo jeho sociálnemu vylúčeniu alebo závislosti na poskytovaných službách
 • poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti o osobu v spoločnej domácnosti
 • sprevádzanie osôb
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu
 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že portál www.navstevalekara.sk je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania často vyhľadávajú na internete. Prístup na stránku je zadarmo pre obec i pre jej obyvateľov.

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamuje, že od dnešného dňa t.j. od 24.5.2016 do 3.6.2016 prebieha v našej obci zber použitého šatstva:

 • letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
 • lôžkoviny, prestieradlá, uteráky, záclony
 • látky (minimálne 1 m2, nedávajte odrezky a zostatky látok)
 • vatované a perové prikrývky, vankúše, deky
 • obuv – akákoľvek nepoškodená
 • hračky – nepoškodené a kompletné
 • knihy

Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec a doniesť v čase od 8.00 do 15.00 hod. do kultúrneho domu.

 

Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chráme Zoslania Svätého Ducha v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 15. mája navštívil našu farnosť vladyka ThDr. Ján Babjak, PhD., SJ, arcibiskup prešovskej archieparchie a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Tradične chlebom a soľou ho privítala starostka obce Katarína Špallerová.

Vo svojom príhovore spomenula veľkého človeka, vedca, teológa, redemptoristu a pre nás tak vzácneho otca a nášho rodáka ThDr.  Jána Mastiliaka CSsR. Vyzdvihla veriacich, ktorí dokázali vytvoriť jeden celok, jedno spoločenstvo a spolu s duchovnými otcami a majstrami zhotovili veľké dielo – ikonostas, ktoré bolo vladykom Jánom posvätené.

Chrám by mal byť pre nás miestom, kde by sme sa mali cítiť slobodní, pretože prichádzame pred Toho, kto chce naše dobro.

Fotografie si môžete prezrieť v tomto odkaze.

Katarína Špallerová

   


Stránka 10 z 31

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:41
Včerajších návštev:70
Návštev za mesiac:1538
Všetkých návštev:139962
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2017
November
PoUtStrŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Náhodné fotografie


Životné jubileum 95
Výlet do Maďarska
Fašiangy 2014-103
Opekačka, Jednota dôchodcov, 2016
MDD 2014
10-narodeniny-hrabovka-34
100-Ján-Mastiliak-8
Návšteva štátneho tajomníka MŠ 2012

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok