Aktuality

Jesenné posedenie s dôchodcami

Tlačiť

Obecný úrad a Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a kultúru pri OZ v Nižnom Hrabovci zorganizovali dňa 13. októbra pre seniorov slávnostné posedenie, ktoré otvorila a prítomných privítala starostka obce Katarína Špallerová.

 

Pre babičky a deduškov kytičku piesní, básní  a tanca uvili deti Materskej a Základnej školy v Nižnom Hrabovci. Posedenie spríjemnil a do tanca zahral pán Blažej Cirner.

Naši dôchodcovia si spoločne zaspievali, zatancovali, občerstvili sa a plní zážitkov s malým darčekom a dobrou náladou odišli domov.

Fotografie z posedenie nájdete v tomto odkaze.

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2016 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Výsledky následnych finančných kontrol
 4. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2016
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenie
 7. Záver

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 

Pozvánka

Tlačiť

mu-2016Obec Nižný Hrabovec srdečne pozýva staré mamy, starých otcov a všetkých dôchodcov na posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2016 o 15.00 hod.  v kultúrnom dome.

Básňami a piesňami Vás potešia deti  MŠ a ZŠ Nižný Hrabovec, o dobrú zábavu sa postará aj  DJ + gitarista BlaCi. Samozrejme nebude chýbať občerstvenie a malý darček.

 

Spomienka...

Tlačiť

thumb_28102016-vs

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Nižný Hrabovec

Tlačiť

Zriaďovateľ Materskej školy Nižný Hrabovec č. 407, 094 21 Nižný Hrabovec,

vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Nižný Hrabovec

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov):

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady) od 1.1.2017 (§61 ods.12 zákona č.317/2009 z. z.).

Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú materskú školu,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č 84/2014 Z.z.

Termín podania prihlášky: do 04.11. 2016 (piatok) do 14.00 h. na adresu: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec č. 407 s označením na obálke:

Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy Nižný Hrabovec.
NEOTVÁRAŤ !

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa s označením uvedeným vyššie. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Katarína Špallerová
starostka obce 

 

Výberové konanie na mieste - terénny sociálny pracovník - obec Nižný Hrabovec

Tlačiť

icon Výberové konanie na pracovné mieste - terénny sociálny pracovník - obec Nižný Hrabovec (205.3 kB)

 

PSHR mesta Strážske

Tlačiť

icon PSHR mesta Strážske (522.83 kB)

 

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.10.2016 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
 4. Úprava rozpočtu na rok 2016
 5. Správy z finančných kontrol
 6. Delegovanie člena Rady Materskej školy Nižný Hrabovec
 7. Schválenie organizačnej štruktúry orgánov obce
 8. Schválenie komisie na vyradenie majetku obce
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 

Dni Hrabovčanov

Tlačiť

Víkend 17. - 18. septembra sa v našej obci niesol v znení folklóru.

V sobotu program otvorila folklórna skupina Potoky, po nich vystúpil folklórny súbor Tarnavčan, svojím spevom potešili prítomných Vechcovčanky,  tancom obdaril folklórny súbor Orgonina a na záver Orchester Východňarov. Programom sprevádzala PaedDr. Jana Stašková.

Pred kultúrnym domom návštevníci obdivovali remeselné výrobky: drevorezbárov Jána Babenského z Hlinného, Pavla Tomka z Ruskova, Alexandra Orlíka z Vranova n.T., šperky Márie Dzurčaninovej z Prešova, papierové kvety a maľované vajíčka Edity Sinčákovej z Vranova n. T., medové výrobky Milana Göröga a Michala Štefanka, medovníčky Vladimíra Ileša z Levoče a prútené výrobky Eduarda Adama z Vechca. Remeselníkov makovníkmi a orechovníkmi privítala starostka obce Katarína Špallerová.

V nedeľu sa konala prehliadka speváckych skupín seniorov, ktorá začala krojovaným sprievodom cez obec. V kultúrnom dome program otvorila domáca spevácka skupina Potoky, nasledovala mužská spevácka skupina Hrušovčan z Nižného Hrušova, folklórna skupina Ondavanka z Kladzian, folklórna skupina Kazarinka z Ondavských Matiašoviec, folklórna skupina Hencovčan z Hencoviec, ženská spevácka skupina Juskovčanky z Juskovej Vole, folklórna skupina Porubjanka z Kamennej Poruby, folklórna skupina Konopianka zo Žalobína, folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova, ženská spevácka skupina Lipka z Komáran, ženská spevácka skupina Bančanky z Banského a ženská spevácka skupina Pošanky z Poše. Ako hostia vystúpili Heligonkári z Vranova n. T. a Primáš z Giraltoviec. Program moderovala Mgr. Zuzana Joneková.

Fotografie si môžete pozrieť v týchto odkazoch:

Dni Hrabovčanov
Špivanočki mojo 

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamujeme občanom, že pre odberné miesto v obci Nižný Hrabovec:
– hlavná cesta od Plastimexu (transformátor ČOV) po križovatku v obci č. d. 24,
úsek od č. d. 330 po č. d. 83 (ul. Smer Vykukov), úsek od č. d. 108 až po č. d. 178 (aj
s uličkami smer Buber, smer Dziváková a smer Jednota až po sochu Mastiliaka)
a bytovky č. d. 151, 409, 420 (transformátor pri č. 128)

bude v termíne 13. októbra 2016 od 8.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Oznam

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha v dobe od 23.9. do 30.9.2016 zber šatstva:

 • letné a zimné oblečenie
 • lôžkoviny, prestieradla, uteráky, utierky, záclony
 • látky (minimálne 1m 2 , nedávajte odrezky)
 • vatované a perové prikrývky, vankúše, deky, perie
 • obuv – nepoškodená a v pároch (zviazané gumičkou)
 • kabelky, batohy
 • hračky – nepoškodené a kompletné

 

Veci doneste pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Obecný úrad v Nižnom Hrabovci.

 

Deň otvorených dverí Šariš

Tlačiť

Prvá septembrová sobota patrila už po osemnásty krát dňu otvorených dverí v pivovare Šariš.  Tak ako po minulé roky sme sa tohto podujatia zúčastnili aj my Nižnohrabovčania. Cestou sa k nám pripojili ďalší účastníci z okolitých obcí. V autobuse sa stretla skvelá partia milovníkov piva.

Doznievajúce letné počasie prispelo k niekoľko tisícovej návštevnosti tohto podujatia. Organizátori pripravili rôzne atrakcie a množstvo sprievodných akcií pre všetky vekové kategórie.  Deti sa mohli vyšantiť v detskej zóne, ktorá sa nachádzala pred vstupom do areálu pivovaru, kde okrem kolotočov boli k dispozícií zábavné nafukovadlá, interaktívne aktivity, hrací stolík s kockami, či efektné sochy na fotenie. Pre dospelých boli pripravené fotosteny, selfie stena s Juniorom a Čekym, karikaturista, kladivo pre silákov, dočasné tetovanie, či hra ,,Milujem a znám východ" pre všetkých, ktorí sa odvážili podľa vylosovaného mesta, či dediny na slepej mape určiť ich polohu. 

Stánky s občerstvením nám ponúkli pečené dobroty a rôzne druhy piva. Počas programu bol predstavený i nový druh piva Šariš, ktorý už možno čoskoro privítame na pultoch predajní. Nechýbali obhliadky samotného pivovaru, ktoré sa konali v hodinových intervaloch. 

Počas  celého dňa nás zabávali moderátori Milan ,,Junior" Zimnýkoval a Marián Čekovský. Zúčastnili sme sa aj koncertov známych slovenských kapiel a spevákov. Predstavili sa: Helenine oči, Žobráci, Hex, IMT Smile, Lukáš Adamec, Mafia Corner a mnoho ďalších. 

Unavení, ale plní skvelých zážitkov  sme sa v nočných hodinách vrátili domov. Ďakujem všetkým zúčastneným a o rok si dúfajme túto akciu v pivovare Šariš zopakujeme…

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mária Stuľaková

 

Oznam o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky - Tefelnerová Erika (34.46 kB)

 

Oznam

Tlačiť

Detský folklórny súbor HRABOVKA oznamuje, že svoju činnosť v školskom roku 2016/2017 začína 21. septembra 2016. Tanečníci a speváci sa budú stretávať každú stredu od 15:00 do 17:00 hod. v telocvični Základnej školy obce Nižný Hrabovec.

Na vašu účasť sa tešia všetci súčasní členovia súboru a umelecký vedúci, choreograf Ing. ŤASKO Martin (0918 677 876).

 

Pozvánka

Tlačiť

thumb_pozvanka-dni-hrabovcanov-2016

 

Oznam

Tlačiť

Mesto Strážske, predložilo na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“.

Oznamujeme Vám,

že „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“ sú verejnosti prístupné k nahliadnutiu, robeniu výpisov, odpisov alebo na vlastné náklady zhotoveniu kópií na Obecnom úrade Nižný Hrabovec v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Písomné stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona je možné predkladať do 19.9.2016 na adresu:

Okresný úrad Michalovce

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Katarína Špallerová, v. r.
starostka obce

 


Stránka 10 z 33

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:22
Včerajších návštev:35
Návštev za mesiac:1281
Všetkých návštev:150065
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Apríl
PoUtStrŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Náhodné fotografie


10-narodeniny-hrabovka-41
Mesiac úcty k starším 2017
retro-majales-2012-69
Deň detí a Deň otcov 2015
Uvítanie detí do života 2015
Fašiangy 2014-82
Posviacka ikonostasu v Gréckokatolíckom chráme
Fašiangy 2014-29

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok