Aktuality

Deň otvorených dverí Šariš

Tlačiť

Prvá septembrová sobota patrila už po osemnásty krát dňu otvorených dverí v pivovare Šariš.  Tak ako po minulé roky sme sa tohto podujatia zúčastnili aj my Nižnohrabovčania. Cestou sa k nám pripojili ďalší účastníci z okolitých obcí. V autobuse sa stretla skvelá partia milovníkov piva.

Doznievajúce letné počasie prispelo k niekoľko tisícovej návštevnosti tohto podujatia. Organizátori pripravili rôzne atrakcie a množstvo sprievodných akcií pre všetky vekové kategórie.  Deti sa mohli vyšantiť v detskej zóne, ktorá sa nachádzala pred vstupom do areálu pivovaru, kde okrem kolotočov boli k dispozícií zábavné nafukovadlá, interaktívne aktivity, hrací stolík s kockami, či efektné sochy na fotenie. Pre dospelých boli pripravené fotosteny, selfie stena s Juniorom a Čekym, karikaturista, kladivo pre silákov, dočasné tetovanie, či hra ,,Milujem a znám východ" pre všetkých, ktorí sa odvážili podľa vylosovaného mesta, či dediny na slepej mape určiť ich polohu. 

Stánky s občerstvením nám ponúkli pečené dobroty a rôzne druhy piva. Počas programu bol predstavený i nový druh piva Šariš, ktorý už možno čoskoro privítame na pultoch predajní. Nechýbali obhliadky samotného pivovaru, ktoré sa konali v hodinových intervaloch. 

Počas  celého dňa nás zabávali moderátori Milan ,,Junior" Zimnýkoval a Marián Čekovský. Zúčastnili sme sa aj koncertov známych slovenských kapiel a spevákov. Predstavili sa: Helenine oči, Žobráci, Hex, IMT Smile, Lukáš Adamec, Mafia Corner a mnoho ďalších. 

Unavení, ale plní skvelých zážitkov  sme sa v nočných hodinách vrátili domov. Ďakujem všetkým zúčastneným a o rok si dúfajme túto akciu v pivovare Šariš zopakujeme…

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mária Stuľaková

 

Oznam o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky - Tefelnerová Erika (34.46 kB)

 

Oznam

Tlačiť

Detský folklórny súbor HRABOVKA oznamuje, že svoju činnosť v školskom roku 2016/2017 začína 21. septembra 2016. Tanečníci a speváci sa budú stretávať každú stredu od 15:00 do 17:00 hod. v telocvični Základnej školy obce Nižný Hrabovec.

Na vašu účasť sa tešia všetci súčasní členovia súboru a umelecký vedúci, choreograf Ing. ŤASKO Martin (0918 677 876).

 

Pozvánka

Tlačiť

thumb_pozvanka-dni-hrabovcanov-2016

 

Oznam

Tlačiť

Mesto Strážske, predložilo na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“.

Oznamujeme Vám,

že „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“ sú verejnosti prístupné k nahliadnutiu, robeniu výpisov, odpisov alebo na vlastné náklady zhotoveniu kópií na Obecnom úrade Nižný Hrabovec v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Písomné stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona je možné predkladať do 19.9.2016 na adresu:

Okresný úrad Michalovce

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Katarína Špallerová, v. r.
starostka obce

 

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Tlačiť

icon Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK (222.46 kB)

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec
094 21 Nižný Hrabovec 407

Oznam o voľnom pracovnom mieste.

Pracovná pozícia: učiteľ materskej školy

Zamestnávateľ: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407

Tel. kontakt: 057 4493141

Doba pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.8.2017

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre vykonávanie práce učiteľky materskej školy v súlade  s prílohou č. 1 a časťou I  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony

Termín nástupu do práce: 16. september 2016

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ďalšie doklady (výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) pri nástupe do zamestnania

Žiadosti a požadované doklady zasielať na adresu: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407 v obálke s označením: „Materská škola“.

Uzávierka žiadostí: 12. september.2016

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Kalendár zberu olejov

Tlačiť

icon Kalendár zberu olejov (38.71 kB)

 

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Tlačiť

Milí priatelia a kamaráti,

pre tých z vás, ktorí chcú s nami tráviť svoj voľný čas v školskom roku 2016/2017 sme pripravili novú ponuku záujmových útvarov. Veríme, že v ponuke nájdete práve tú činnosť, ktorá vás zaujíma...

Činnosť záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať od od 3. októbra 2016 do 30. júna 2017.

Už teraz sa môžete prihlásiť do záujmových útvarov. Stačí vyplniť prihlášku a doručiť ju do centra alebo ju odovzdať počas Dňa otvorených dverí CVČ, ktorý sa bude  konať 8. septembra 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Vyskúšajte si rôzne činnosti nášho centra. Krúžky budú otvorené podľa veku prihlásených detí, žiakov alebo študentov vo veku od 5 do 30 rokov (prípravka, mladší, starší žiaci a pod.) Veríme, že si vyberiete z našej ponuky. Na záujmovú činnosť môžete odovzdať aj vzdelávacie poukazy, ktoré dostanete na začiatku školského roka vo svojej škole alebo zaplatiť mierny poplatok, ktorý je uvedený nižšie. V záujmových krúžkoch sú vítané deti, žiaci a študenti aj z okolitých obcí. O začiatku činnosti záujmovej činnosti budete včas informovaní. Môžete navštevovať aj viacero krúžkov, nemusíte si vybrať iba jeden z nich. Okrem záujmovej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia.

Ako sa stať klientom CVČ

 1. Záujemca o záujmové vzdelávanie vyplní prihlášku, odovzdá ju riaditeľke CVČ alebo vedúcemu záujmového útvaru.
 2. Následným Rozhodnutím riaditeľa CVČ o prijatí do školského zariadenia v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa stáva klientom CVČ.
 3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva mesačne:
  a) zákonný zástupca dieťaťa do 18. rokov 1 €
  b) dospelá osoba nad 18 rokov 2 €
  c) dieťa alebo študent môže uhradiť aj vzdelávacím poukazom, ktorý mu vydá škola, ktorú navštevuje.


Tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku...

Záujmové útvary

 1. Šikovníček
 2. Mladý futbalista
 3. Hudobno - dramatický krúžok
 4. Turistický krúžok
 5. Florbal
 6. Stolný tenis
 7. Minifutbal


Fotografie z činnosti CVČ z minulých rokov

 

Výlet DOD Šariš

Tlačiť

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci dňa 3.9.2016 organizuje výlet na Deň otvorených dverí do pivovaru Šariš. Záujemcovia nech sa hlásia na t.č. 0905 550 709, 0915 634 480, poplatok za autobus je 3,00 Eur pre dospelú osobu, deti zdarma. Odchod je o 12:00 hod. pri ZŠ Nižný Hrabovec, príchod cca o 20:00 hod.

 

Detské ihrisko

Tlačiť

Oznamujeme mamičkám a oteckom, že v našej obci je postavené detské ihrisko. So svojimi ratolesťami môže prísť sa pohojdať, pošmýkať a posedieť v altánku v čase od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Altánok nám zasponzorovala firma Bukóza Holding, a.s., ktorej aj touto cestou ďakujeme.

icon Prevádzkový poriadok detského ihriska (27.52 kB)

Fotografie

 

Oznámenia o uložení zásielky - Jonek

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.14 kB)

   

Rady seniorom

Tlačiť

Vážení seniori, prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete.

Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k Vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od Vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako Vás okradnúť.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.

 

Opekačka, Jednota dôchodcov

Tlačiť

Jednota dôchodcov v Nižnom Hrabovci zorganizovala plánovanú opekačku pre svojich členov. Veľmi nás potešila aj účasť pani starostky Katky Špallerovej, ktorá nezabudla na členky menom „Anna“ a odmenila ich pekným darčekom. Veľmi si to vážime a ďakujeme!Pri účasti 51 členov sa o dobrú náladu postarali členovia výboru: muži pripravili oheň na opekačku a ženy sa postarali o občerstvenie – klobásky, slanina, ovocie, zelenina, atď.Najviac nás prekvapila členka Anička Čižmárová, ktorá upiekla pre všetkých výborné „makovníky“. Ďakujeme!! O dobrú náladu sa postaral náš harmonikár Peťo Borov a nezostalo to len pri speve, ale členovia si aj zatancovali. Nedá mi, aby som nespomenula najmladšiu účastníčku opekačky malú slečnu Dianku Borovú, ktorá prišla povzbudiť svojho tatka (P. Borova). Ťažko sa nám lúčilo z vydarenej akcie. Ďakujem všetkým za príjemné posedenie a dobrú náladu. Tešíme sa o rok ešte pri väčšej účasti členov!!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Anna Joneková
predsedníčka ZO-JDS

 

Nebuďme leniví...

Tlačiť

thumb_nebudme-lenivi-triedme-odpad-sk-envi-pak-1

 


Stránka 10 z 32

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:13
Včerajších návštev:130
Návštev za mesiac:1651
Všetkých návštev:145969
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Február
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Náhodné fotografie


Zmeny v obci 05/2012-12
Zápalenie vatry 2017
Deň MŠ 2015
Deň matiek 2012-25
Farský ples 2014-99
10-narodeniny-hrabovka-33
Jánske ohne 2016
Členská schôdza ZO JDS 2018

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok