Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2013 o 16.30 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prezentácia zámeru spoločnosti Bukóza
 4. Správa HK v Nižnom Hrabovci o kontrolnej činnosti za rok 2012
 5. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
 6. Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Nižný Hrabovec
 7. Návrh VZN č. 2/2013 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 8. Návrh VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku
 9. Schválenie predaja obecného pozemku – p. Gaži Roman
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

 

Sánkovačka detí MŠ v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Od severu vietor duje Zima prišla, zrazu tu je.

Prišla sem-tam poľom v blate a všetko je v bielom šate.

Slnko darmo zub si brúsi teraz predsa sneh byť musí.

Nakŕmime psíka, mačku, užijeme sánkovačku.

Fotografie zo sánkovačky si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Jasličkári opäť v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Vianoční vinšovníci sú mládenci, ktorí chodia s betlehemom (maketou jasličiek) od domu do domu.

V roku 1942 - 43 tradíciu jasličkárov v Nižnom Hrabovci zapísala učiteľka Mária Horáková. Tieto historické texty sme získali z Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine.

S veľkým elánom sa tejto možnosti - obnoviť túto tradíciu v našej obci, ujala partia chlapcov v zložení: Matúš Jakub, Ján Soták, Jakub Oleárnik, Juraj Kostura, Matúš Džuňa.

Vo svojich domovoch ich každý rád uvítal. Koledníci chodili, ako je u nás zvykom prvý a druhý vianočný sviatok. Výslužka je v súčasnosti peňažná. Mladí jasličkári nezabudli na finančné dary aj pre obidve farnosti v Nižnom Hrabovci.

Veríme, že táto novoobjavená tradícia v Nižnom Hrabovci nezapadne.

Pár fotografií su môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Stolnotenisový turnaj o "putovný pohár starostky obce"

Tlačiť

Na turnaji sa zúčastnilo 28 vyznávačov tohto športu, ktorí v troch skupinách bojovali o konečné umiestnenie.

 

 

Prvá skupina

Umiestnenie
1. Marcel Jakubo
2. Tomáš Kurec
3. Pavol Staško

 

Druhá skupina

Umiestnenie
1. Radoslav Čižmár
2. Michal Timuľák
3. Ján Juhas

 

Tretia skupina

Umiestnenie
1. Matúš Danko
2. Rastislav Kurec
3. Pavel Kurec

 

Celkovým víťazom a putovný pohár získal Rastislav Kurec. Druhé miesto obsadil Marcel Jakubo a tretie miesto Matúš Danko. Najstarším účastníkom bol Michal Jonek a najmladším bol Adam Štefanko.

Záver turnaja sa niesol v družnom posedení pri klobáske a občerstvení.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Martin Dzurko
predseda ŠK - OcÚ

 

Zmeny cestovných poriadkov železničnej a autobusovej dopravy

Tlačiť

Dávame Vám na vedomie, že od 09.12.2012 boli zmenené cestovné poriadky železničnej a autobusovej dopravy. Nové spojenia môžete nájsť na stránke www.zsr.sk, resp. na internetových stránkach jednotlivých závodov SAD.

Ing. Jozef Kovaľ
Predseda KDaMK

 

Mikuláš v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Ó, ktože, ctí si Mikuláša, ó, ktože prosby k nemu vznáša?
Tomu, svätý Mikuláš, v každej chvíli pomáhaš
Mikuláš, Mikuláš...

Aj do Nižného Hrabovca v stredu podvečer dňa 5.12.2011 zavítal svätý Mikuláš v sprievode anjela a čerta a pozdravil deti a mládež.

Nuž, kto bol svätý Mikuláš?

Bol obľúbeným kňazom, neskôr biskupom v Myre. Stal sa známym pre svoju štedrosť, dobročinnosť a súcit s chudobnými. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom tajne, tak, aby ho nevideli. Zvykom teda ostalo, že v noci pred svätým Mikulášom obdarúvame aj my, svoje deti tak, aby nás nevideli. Aj preto je Mikulášske obdobie obdobím radosti, tajomnosti, čarovnosti, štedrosti darovania.

Každý z našich malých Nižnohrabovčanov Mikuláša pri rozsvietenom stromčeku obdaroval peknou piesňou, básňou a v radostnom očakávaní ich na oplátku zase svätý Mikuláš obdaril sladkou nádielkou. Mikulášska sladká nádielka a predvianočná atmosféra potešila nielen našich najmenších, ale všetkých nás. Pre rodičov a starých rodičov bolo potešením vidieť svoje usmievavé a veselé ratolesti a tak bol každý z nás obdarovaný.

O rok sa opäť tešíme na svätého Mikuláša!

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Kultúrna komisia

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2012 o 17. hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2013
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2013
 5. Schválenie plánu kontrol HK na I. polrok 2013
 6. Informácia o prijatom organizačnom poriadku
 7. Schválenie VZN 1/2012 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
 8. Schválenie odkúpenia pozemku na verejné priestranstvo
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Zahučali hory, zahučali lesy, kde ste sa podeli, moje mladé časy...

Tlačiť

Touto krásnou, seniorom tak veľmi blízkou piesňou sa začalo priateľské stretnutie pri príležitosti piateho výročia založenia speváckej skupiny POTOKY v Nižnom Hrabovci. Dňa 15.11.2012 okrem členiek tejto skupiny prijali účasť aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská, riaditeľ ZŠ PaedDr. Jozef Baran a všetci tí, ktorí boli pri jej zrode. Po úvodnom príhovore predsedníčky Jednoty dôchodcov A. Jonekovej, ktorá pripomenula a vrátila sa k začiatkom stretnutí a prvým vystúpeniam na verejnosti skupiny v rámci okresu, ale aj mimo okresu, spomenula za najväčší úspech účasť na súťaží folklórnych skupín „Srdce ako dar“ v Michalovciach, kde skupina získala I. miesto. Vyslovila vďaku všetkým, ako aj v tomto čase harmonikárovi Mgr. Gabríkovi, za ďalšiu dobrú spoluprácu vedúca speváckej skupiny Marta Jakubová povedala svoje plány do budúcna a takto začali spievať svoje obľúbené piesne všetci prítomní. Pri dobrom paprikáši, ktorí varili chlapi z výboru, posedenie pokračovalo do večerných hodín a rozchádzali sme sa s víziou o päť rokov „repete“.

Fotografie si môžete pozrieť v tejto galérii.

Anna Joneková
predsedníčka JDS

 

Oznam

Tlačiť

thumb_matrika20121.11.2012 odišla do zaslúženého dôchodku pani Anna Bohucká, dlhoročná matrikárka Matričného úradu Nižný Hrabovec. Za prácu v tejto funkcii jej srdečne poďakovala starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská a popriala jej do ďalších rokov veľa zdravia, pohody a úspechov v súkromnom živote. Matrikárkou od 1.11.2012 je pani Alena Minarčinová.

Úradné hodiny Matričného úradu Nižný Hrabovec

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2012 o 16. hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Schválenie návrhu zmluvy na odpredaji akcií VVS
 4. Návrh na odvolanie členov Rady obce a následná voľba nových členov Rady obce
 5. Informácia o Správe a výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 a hospodárení za rok 2011
 6. Informácia o výsledkoch kontrol HK obce
 7. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2013
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 

Úcta k starším

Tlačiť

Ó, Bože, ďakujem ti za každý deň.
Ďakujem za vodu, za vzduch, za zeleň, za kúsok chleba,
ďakujem za slnko, za dážď za jeseň...
Ja prežiť ešte pár liet chcem,
v pokore, v láske, v zdraví, neberte mi môj pokoj.
Aj keď občas zameniť chcem trúbku za hoboj.
Viem, o čom vravím, kus života je vrytý v mojej tvári.
Nevadí, že chudobný som, úbohý a starý,
ale nebojím sa, lebo Boh na mňa myslí...

V nedeľu 21. októbra 2012 sme si spoločne s našimi seniormi pripomenuli obdobie, ktoré je charakteristické vzdaním úcty k starším. Úcta - to nie je len také obyčajné slovo. Je to porozumenie, láska, obdiv, uznanie, rešpekt. Úcta k starším by mala byť v prvom rade úprimná, sústavná a stála. Hovorí sa, že vo svete je nedostatok lásky, mnohí ľudia aj medzi svojimi najbližšími sa často krát cítia osamotení a zabudnutí. Prevláda názor, že starší ľudia sa v očiach mladých stávajú nepotrebnými a zbytočnými. To však nie je pravdou. Pretože starší sú pre nás mladších zdrojom múdrosti, skúseností, sú koreňom našich rodín, našej spoločnosti, sú našou súčasťou. Medzi nami je veľa úžasných, milých, obetavých ľudí, ochotných pomáhať, ktorí sa vedia tešiť zo života, a ktorí sú príkladom toho, že svet dokáže byť plný lásky a radosti.

Čítať celý článok...
 

Jeseň života - posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Tlačiť

jesen-zivotaKULTÚRNA KOMISIA pri Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci Vás srdečne pozýva na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ dňa 21. októbra 2012 (nedeľa) o 14.30 hod. do Kultúrneho domu v Nižnom Hrabovci.

 

Návšteva ministra životného prostredia v Nižnom Hrabovci

Tlačiť

Dňa 26.10.2012 navštívil našu obec minister životného prostredia SR Peter Žiga. Prijal pozvanie starostky obce, aby sa informoval o stave životného prostredia v našej obci. Privítala ho spevom ženská skupina Potoky a podľa starého slovanského zvyku aj chlebom a soľou. Starostka obce mu poďakovala za pomoc pri odstraňovaní kaustifikačného kalu.

Keďže obci škodia aj iné znečisťujúce záťaže, starostka ho informovala o odkalisku Poša, o odkalisku na ľavom brehu Ondavy, kde vyváža Bukóza popolček. Toto odkalisko sa má v blízkej budúcnosti upravovať, aby spĺňalo predpísané normy. Je len na štátnych orgánoch, ako budú dodržiavanie legislatívy kontrolovať.

Nepríjemnou záťažou pre Nižný Hrabovec je zápach merkaptánov, ale aj o likvidácii týchto plynov začali prvé rokovania. Aký bude výsledok, uvidíme v budúcnosti. Pán minister sa rozlúčil s našou obcou a prisľúbil pomoc, ak by mohol ovplyvniť veci v prospech čistej prírody.

Fotografie z návštevy nájdete v tomto odkaze.

 

Špivanočky mojo 2012

Tlačiť

Špivanočky mojo najkrajše na švece,
jak najkrajša luka rozkvitnuta v ľece.
Najkrajšia na švece je rodna krajina
pre nas vichodňarov je jedna jedina.

Ani sme sa nenazdali a po roku sme sa opäť stretli už pri treťom ročníku prehliadky seniorských folklórnych speváckych skupín „Špivanočki mojo.“, ktorá sa konala v našej rodnej obci Nižný Hrabovec dňa 23.septembra 2012.

Čítať celý článok...
 

Koniec prázdnin s futbalom a opekačkou

Tlačiť

Na ihrisku na hornom konci obce hrali deti celé leto futbal bez toho, aby potrebovali organizátora alebo trénera. Keďže končia prázdniny a deti nastupujú do školy, rozlúčka s prázdninami bola zakončená futbalovými zápasmi a opekačkou. 29.8.2012 sa zišlo vyše 60 detí aby si zmerali sily v športe, ktorý je im blízky, poopekali klobásy a za odmenu dostali sladkosti. Radšej vidíme deti pri športe ako pri fajčení alebo používaní alkoholu.

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2012 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
 4. Schválenie člena do rady obce
 5. Menovanie zástupcu starostky obce
 6. Delegovanie člena do rady MŠ
 7. Schválenie dodatku č. 1/2012 k VZN č. 1/2011- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
 8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
 9. Informácia o výsledkoch z kontrol HK obce
 10. Schválenie návrhu zmluvy o odpredaji akcií VVS
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.

 


Stránka 31 z 36

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:104
Včerajších návštev:105
Návštev za mesiac:1968
Všetkých návštev:161884
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
September
PoUtStrŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Náhodné fotografie


Dovidenia milá škôlka 2013-16
Špivanočki mojo 2015
Memoriál Vincenta Valča 2014
retro-majales-2012-65
Deň detí a Deň otcov 2015
Deň detí 2018
Deň detí a Deň otcov 2015
STAVANIE MÁJA 2014-2-3

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok