Aktuality

Pozvánka

Tlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.10.2016 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
 4. Úprava rozpočtu na rok 2016
 5. Správy z finančných kontrol
 6. Delegovanie člena Rady Materskej školy Nižný Hrabovec
 7. Schválenie organizačnej štruktúry orgánov obce
 8. Schválenie komisie na vyradenie majetku obce
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

 

Dni Hrabovčanov

Tlačiť

Víkend 17. - 18. septembra sa v našej obci niesol v znení folklóru.

V sobotu program otvorila folklórna skupina Potoky, po nich vystúpil folklórny súbor Tarnavčan, svojím spevom potešili prítomných Vechcovčanky,  tancom obdaril folklórny súbor Orgonina a na záver Orchester Východňarov. Programom sprevádzala PaedDr. Jana Stašková.

Pred kultúrnym domom návštevníci obdivovali remeselné výrobky: drevorezbárov Jána Babenského z Hlinného, Pavla Tomka z Ruskova, Alexandra Orlíka z Vranova n.T., šperky Márie Dzurčaninovej z Prešova, papierové kvety a maľované vajíčka Edity Sinčákovej z Vranova n. T., medové výrobky Milana Göröga a Michala Štefanka, medovníčky Vladimíra Ileša z Levoče a prútené výrobky Eduarda Adama z Vechca. Remeselníkov makovníkmi a orechovníkmi privítala starostka obce Katarína Špallerová.

V nedeľu sa konala prehliadka speváckych skupín seniorov, ktorá začala krojovaným sprievodom cez obec. V kultúrnom dome program otvorila domáca spevácka skupina Potoky, nasledovala mužská spevácka skupina Hrušovčan z Nižného Hrušova, folklórna skupina Ondavanka z Kladzian, folklórna skupina Kazarinka z Ondavských Matiašoviec, folklórna skupina Hencovčan z Hencoviec, ženská spevácka skupina Juskovčanky z Juskovej Vole, folklórna skupina Porubjanka z Kamennej Poruby, folklórna skupina Konopianka zo Žalobína, folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova, ženská spevácka skupina Lipka z Komáran, ženská spevácka skupina Bančanky z Banského a ženská spevácka skupina Pošanky z Poše. Ako hostia vystúpili Heligonkári z Vranova n. T. a Primáš z Giraltoviec. Program moderovala Mgr. Zuzana Joneková.

Fotografie si môžete pozrieť v týchto odkazoch:

Dni Hrabovčanov
Špivanočki mojo 

 

Oznam

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec oznamujeme občanom, že pre odberné miesto v obci Nižný Hrabovec:
– hlavná cesta od Plastimexu (transformátor ČOV) po križovatku v obci č. d. 24,
úsek od č. d. 330 po č. d. 83 (ul. Smer Vykukov), úsek od č. d. 108 až po č. d. 178 (aj
s uličkami smer Buber, smer Dziváková a smer Jednota až po sochu Mastiliaka)
a bytovky č. d. 151, 409, 420 (transformátor pri č. 128)

bude v termíne 13. októbra 2016 od 8.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Oznam

Tlačiť

Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha v dobe od 23.9. do 30.9.2016 zber šatstva:

 • letné a zimné oblečenie
 • lôžkoviny, prestieradla, uteráky, utierky, záclony
 • látky (minimálne 1m 2 , nedávajte odrezky)
 • vatované a perové prikrývky, vankúše, deky, perie
 • obuv – nepoškodená a v pároch (zviazané gumičkou)
 • kabelky, batohy
 • hračky – nepoškodené a kompletné

 

Veci doneste pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. na Obecný úrad v Nižnom Hrabovci.

 

Deň otvorených dverí Šariš

Tlačiť

Prvá septembrová sobota patrila už po osemnásty krát dňu otvorených dverí v pivovare Šariš.  Tak ako po minulé roky sme sa tohto podujatia zúčastnili aj my Nižnohrabovčania. Cestou sa k nám pripojili ďalší účastníci z okolitých obcí. V autobuse sa stretla skvelá partia milovníkov piva.

Doznievajúce letné počasie prispelo k niekoľko tisícovej návštevnosti tohto podujatia. Organizátori pripravili rôzne atrakcie a množstvo sprievodných akcií pre všetky vekové kategórie.  Deti sa mohli vyšantiť v detskej zóne, ktorá sa nachádzala pred vstupom do areálu pivovaru, kde okrem kolotočov boli k dispozícií zábavné nafukovadlá, interaktívne aktivity, hrací stolík s kockami, či efektné sochy na fotenie. Pre dospelých boli pripravené fotosteny, selfie stena s Juniorom a Čekym, karikaturista, kladivo pre silákov, dočasné tetovanie, či hra ,,Milujem a znám východ" pre všetkých, ktorí sa odvážili podľa vylosovaného mesta, či dediny na slepej mape určiť ich polohu. 

Stánky s občerstvením nám ponúkli pečené dobroty a rôzne druhy piva. Počas programu bol predstavený i nový druh piva Šariš, ktorý už možno čoskoro privítame na pultoch predajní. Nechýbali obhliadky samotného pivovaru, ktoré sa konali v hodinových intervaloch. 

Počas  celého dňa nás zabávali moderátori Milan ,,Junior" Zimnýkoval a Marián Čekovský. Zúčastnili sme sa aj koncertov známych slovenských kapiel a spevákov. Predstavili sa: Helenine oči, Žobráci, Hex, IMT Smile, Lukáš Adamec, Mafia Corner a mnoho ďalších. 

Unavení, ale plní skvelých zážitkov  sme sa v nočných hodinách vrátili domov. Ďakujem všetkým zúčastneným a o rok si dúfajme túto akciu v pivovare Šariš zopakujeme…

Fotografie si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Mária Stuľaková

 

Oznam o uložení zásielky

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky - Tefelnerová Erika (34.46 kB)

 

Oznam

Tlačiť

Detský folklórny súbor HRABOVKA oznamuje, že svoju činnosť v školskom roku 2016/2017 začína 21. septembra 2016. Tanečníci a speváci sa budú stretávať každú stredu od 15:00 do 17:00 hod. v telocvični Základnej školy obce Nižný Hrabovec.

Na vašu účasť sa tešia všetci súčasní členovia súboru a umelecký vedúci, choreograf Ing. ŤASKO Martin (0918 677 876).

 

Pozvánka

Tlačiť

thumb_pozvanka-dni-hrabovcanov-2016

 

Oznam

Tlačiť

Mesto Strážske, predložilo na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“.

Oznamujeme Vám,

že „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske“ sú verejnosti prístupné k nahliadnutiu, robeniu výpisov, odpisov alebo na vlastné náklady zhotoveniu kópií na Obecnom úrade Nižný Hrabovec v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Písomné stanoviská v súlade s § 6 ods. 6 zákona je možné predkladať do 19.9.2016 na adresu:

Okresný úrad Michalovce

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Katarína Špallerová, v. r.
starostka obce

 

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Tlačiť

icon Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK (222.46 kB)

 

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Tlačiť

Obec Nižný Hrabovec
094 21 Nižný Hrabovec 407

Oznam o voľnom pracovnom mieste.

Pracovná pozícia: učiteľ materskej školy

Zamestnávateľ: Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407

Tel. kontakt: 057 4493141

Doba pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.8.2017

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre vykonávanie práce učiteľky materskej školy v súlade  s prílohou č. 1 a časťou I  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy.

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony

Termín nástupu do práce: 16. september 2016

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ďalšie doklady (výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) pri nástupe do zamestnania

Žiadosti a požadované doklady zasielať na adresu: Obec  Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407 v obálke s označením: „Materská škola“.

Uzávierka žiadostí: 12. september.2016

Katarína Špallerová
starostka obce

 

Kalendár zberu olejov

Tlačiť

icon Kalendár zberu olejov (38.71 kB)

 

Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

Tlačiť

Milí priatelia a kamaráti,

pre tých z vás, ktorí chcú s nami tráviť svoj voľný čas v školskom roku 2016/2017 sme pripravili novú ponuku záujmových útvarov. Veríme, že v ponuke nájdete práve tú činnosť, ktorá vás zaujíma...

Činnosť záujmových útvarov v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať od od 3. októbra 2016 do 30. júna 2017.

Už teraz sa môžete prihlásiť do záujmových útvarov. Stačí vyplniť prihlášku a doručiť ju do centra alebo ju odovzdať počas Dňa otvorených dverí CVČ, ktorý sa bude  konať 8. septembra 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Vyskúšajte si rôzne činnosti nášho centra. Krúžky budú otvorené podľa veku prihlásených detí, žiakov alebo študentov vo veku od 5 do 30 rokov (prípravka, mladší, starší žiaci a pod.) Veríme, že si vyberiete z našej ponuky. Na záujmovú činnosť môžete odovzdať aj vzdelávacie poukazy, ktoré dostanete na začiatku školského roka vo svojej škole alebo zaplatiť mierny poplatok, ktorý je uvedený nižšie. V záujmových krúžkoch sú vítané deti, žiaci a študenti aj z okolitých obcí. O začiatku činnosti záujmovej činnosti budete včas informovaní. Môžete navštevovať aj viacero krúžkov, nemusíte si vybrať iba jeden z nich. Okrem záujmovej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia.

Ako sa stať klientom CVČ

 1. Záujemca o záujmové vzdelávanie vyplní prihlášku, odovzdá ju riaditeľke CVČ alebo vedúcemu záujmového útvaru.
 2. Následným Rozhodnutím riaditeľa CVČ o prijatí do školského zariadenia v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa stáva klientom CVČ.
 3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ prispieva mesačne:
  a) zákonný zástupca dieťaťa do 18. rokov 1 €
  b) dospelá osoba nad 18 rokov 2 €
  c) dieťa alebo študent môže uhradiť aj vzdelávacím poukazom, ktorý mu vydá škola, ktorú navštevuje.


Tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku...

Záujmové útvary

 1. Šikovníček
 2. Mladý futbalista
 3. Hudobno - dramatický krúžok
 4. Turistický krúžok
 5. Florbal
 6. Stolný tenis
 7. Minifutbal


Fotografie z činnosti CVČ z minulých rokov

 

Výlet DOD Šariš

Tlačiť

Obecný úrad v spolupráci s obecným zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci dňa 3.9.2016 organizuje výlet na Deň otvorených dverí do pivovaru Šariš. Záujemcovia nech sa hlásia na t.č. 0905 550 709, 0915 634 480, poplatok za autobus je 3,00 Eur pre dospelú osobu, deti zdarma. Odchod je o 12:00 hod. pri ZŠ Nižný Hrabovec, príchod cca o 20:00 hod.

 

Detské ihrisko

Tlačiť

Oznamujeme mamičkám a oteckom, že v našej obci je postavené detské ihrisko. So svojimi ratolesťami môže prísť sa pohojdať, pošmýkať a posedieť v altánku v čase od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Altánok nám zasponzorovala firma Bukóza Holding, a.s., ktorej aj touto cestou ďakujeme.

icon Prevádzkový poriadok detského ihriska (27.52 kB)

Fotografie

 

Oznámenia o uložení zásielky - Jonek

Tlačiť

icon Oznámenie o uložení zásielky (34.14 kB)

 


Stránka 10 z 32

Terénna sociálna práca v obciach I

Informácie

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Počítadlo prístupov

Dnešných návštev:20
Včerajších návštev:55
Návštev za mesiac:1351
Všetkých návštev:148226
Počítané od:14-02-2011

Kalendár

2018
Marec
PoUtStrŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Náhodné fotografie


Uvítanie detí do života 2018
10-narodeniny-hrabovka-20
Deň detí a Deň otcov 2015
Zápalenie vatry 2017
Fašiangy 2014-69
Karneval v MŠ 2013-14
Dovidenia milá škôlka 2013-58
Zmeny v obci 05/2012-7

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok