Vytlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2012 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zloženie sľubu nastupujúcich poslancov OZ
 4. Schválenie člena do rady obce
 5. Menovanie zástupcu starostky obce
 6. Delegovanie člena do rady MŠ
 7. Schválenie dodatku č. 1/2012 k VZN č. 1/2011- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
 8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce
 9. Informácia o výsledkoch z kontrol HK obce
 10. Schválenie návrhu zmluvy o odpredaji akcií VVS
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.