Vytlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2012 o 16. hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Schválenie návrhu zmluvy na odpredaji akcií VVS
  4. Návrh na odvolanie členov Rady obce a následná voľba nových členov Rady obce
  5. Informácia o Správe a výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 a hospodárení za rok 2011
  6. Informácia o výsledkoch kontrol HK obce
  7. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2013
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce
v.r.