Vytlačiť

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Hrabovci na svojom zasadnutí dňa 31.1.2012 rozhodlo o výrube 1 tuje pred Obecným úradom v Nižnom Hrabovci z dôvodu nedostatočného prehľadu označenia budovy obecného úradu, ako aj zamedzeniu v raste malých stromčekov a 12 ks tují pred Zdravotným strediskom v Nižnom Hrabovci z dôvodu plánovaných stavebných úprav na tomto zdravotnom stredisku.

Vyvesené: 01.02.2013
Zvesené:

Mgr. Marcela Pčolinská v.r.
starostka obce