Vytlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ a CVČ
 4. Výsledky následných finančných kontrol
 5. Pripomienky poslancov OZ k návrhu rozpočtu na rok 2019
 6. Uznesenie Okresného súdu Vranov n. T.
 7. Plán obnovy kanalizácie
 8. Schválenie odmien poslancom
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver


Katarína Špallerová v. r.
starostka obce