Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Výsledky volieb na starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvolenej starostky obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Menovanie zástupcu starostu
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 10. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a voľba jej členov
 12. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 13. Určenie platu starostky obce
 14. Schválenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho
 15. Schválenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti
 16. Diskusia
 17. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Hygienická maľbaHodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovVatra 2015Hrabovka vo Fínsku 2014Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovVianočný turnaj v stolnom tenise 2013-20Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Deň otcov 2011-7

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok