Vytlačiť

 

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Nižný Hrabovec projekt „Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I869-222-13 nadobudla účinnosť dňa 09.08.2018 a schválená výška príspevku je 117 120,22 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie technického zázemia Základnej školy Nižný Hrabovec 155, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Obstaranie biologicko-chemickej učebne ZŠ Nižný Hrabovec
– Aktivita 2: Obstaranie IKT učebne ZŠ Nižný Hrabovec
– Aktivita 3: Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ Nižný Hrabovec
– Aktivita 4: Rekonštrukcia priestorov učební ZŠ Nižný Hrabovec 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk