Navrhovateľ – BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce(IČO 36 445 461) doručil dňa 05.03.2019 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.

Oznamujeme Vám,
že oznámenie o navrhovanej činnosti „Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“ je verejnosti prístupný k nahliadnutiu, robeniu výpisov, odpisov na vlastné náklady zhotoveniu kópií na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnotenie-sekundarneho-biologickeho-kalu-na-produkt-s-vyssou-pridano

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


vianocna-akademia-2011-7ZOD - Výročná schôdza-20Špivanočki mojo 2015Uvítanie detí do životaHrabovka vo Fínsku 2014Činnosti CVČ - rôzne obdobieStavanie mája 2014-9Marec - mesiac knihy v MŠ 2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok