Dňa 22.02.2019 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)“ líniová stavba na pozemkoch registra C KN parcela číslo 4939/3 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 2992, 2967, 2959, 2958, 2898, 2844, 2793, 3767, 2716, 2708, 2691, 2675, 2668, 2562, 2555, 2547, 2541, 2527 katastrálne územie Humenné, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 673/3, 674, 1827/5, 1827/4, 2076/2, 2078, 1842 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 1341/3, 1341/1, 1340/1, 1339/1, 1338/1, 1337/1, 1336/1, 1686/2 katastrálne územie Strážske, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 1312/1, 1314/1, 1320/1, 1378/2, 1380/2 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 333/2, 332/14, 332/11, 332/5, 331, 320/19, 320/16, 320/11, 320/7, 320/3, 318/2, 318/7, 312/7, 309/8, 304, 259/2, 258/2, 258/1, 250/2, 234/1, 237/2, 244/1 katastrálne územie Nižný Hrabovec, na pozemkoch registra E KN parcela číslo 747, 743, 740, 737/2, 735 katastrálne územie Kučín.
Ide o zriadenie novej trasy VN vedenia medzi ES Humenné a ES Vranov nad Topľou, z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti napájania z pohľadu vytvorenia náhradného zásobovania el. energiou medzi jednotlivými ES.

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 36 ods. 4, § 117, 119 ods.2 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.03.2019 o 10,00 hod. (piatok) so stretnutím vo veľkej zasadačke na Mestskom  úrade v Strážskom.

Účastníci a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9. Ak sa niektorý orgán v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Ing. Vladimír Dunajčák v. r.
primátor mesta Strážske

Zdroj:

https://strazske.sk/6-93-oznamenie-o-vyhlaseni-umiestnenia-stavby-verejnou-vyhlaskou/

Súbory na stiahnutie:

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou (70 KB)

pdf Situácia (1.27 MB)

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností (905 KB)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Rozlúčka predškolákov 2014Deň rodiny 2016Mesiac úcty k starším 2017Výlet do ZOOVýlet do Maďarska 2015Jánske ohne 2011-20Uvítanie detí do života 2018Čistenie kanalizácie 2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok