Vytlačiť

Dňa 22.02.2019 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Zriadenie vedenia VN V-370 (Humenné – Kučín)“ líniová stavba na pozemkoch registra C KN parcela číslo 4939/3 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 2992, 2967, 2959, 2958, 2898, 2844, 2793, 3767, 2716, 2708, 2691, 2675, 2668, 2562, 2555, 2547, 2541, 2527 katastrálne územie Humenné, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 673/3, 674, 1827/5, 1827/4, 2076/2, 2078, 1842 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 1341/3, 1341/1, 1340/1, 1339/1, 1338/1, 1337/1, 1336/1, 1686/2 katastrálne územie Strážske, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 1312/1, 1314/1, 1320/1, 1378/2, 1380/2 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 333/2, 332/14, 332/11, 332/5, 331, 320/19, 320/16, 320/11, 320/7, 320/3, 318/2, 318/7, 312/7, 309/8, 304, 259/2, 258/2, 258/1, 250/2, 234/1, 237/2, 244/1 katastrálne územie Nižný Hrabovec, na pozemkoch registra E KN parcela číslo 747, 743, 740, 737/2, 735 katastrálne územie Kučín.
Ide o zriadenie novej trasy VN vedenia medzi ES Humenné a ES Vranov nad Topľou, z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti napájania z pohľadu vytvorenia náhradného zásobovania el. energiou medzi jednotlivými ES.

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 36 ods. 4, § 117, 119 ods.2 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.03.2019 o 10,00 hod. (piatok) so stretnutím vo veľkej zasadačke na Mestskom  úrade v Strážskom.

Účastníci a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9. Ak sa niektorý orgán v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Ing. Vladimír Dunajčák v. r.
primátor mesta Strážske

Zdroj:

https://strazske.sk/6-93-oznamenie-o-vyhlaseni-umiestnenia-stavby-verejnou-vyhlaskou/

Súbory na stiahnutie:

pdf Oznámenie o vyhlásení umiestnenia stavby verejnou vyhláškou (70 KB)

pdf Situácia (1.27 MB)

pdf Identifikácia vlastníkov a užívateľov nehnuteľností (905 KB)