Obstarávateľ Košický samosprávny kraj predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 05.06.2019 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility  Košického samosprávneho kraja“ je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente  môže verejnosť  doručiť príslušnému orgánu, prípadne elektronickým podaním do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52, 041 26 Košice

Konzultácie je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 9. poschodie, č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Hrabovka vo Fínsku 20148-maj-2012-29Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome - PoStavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-11Memoriál Vincenta Valča 2014vianocna-akademia-2011-22Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Svieť nám

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok