Vytlačiť

V súlade s ustanovením § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

predkladám

Obecnému zastupiteľstvu Obce Nižný Hrabovec

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI A ÚLOH HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2019

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
  2. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
  3. Kontrola TJ ROMA Nižný Hrabovec.
  4. Kontrola zameraná na dodávateľské faktúry za I. a II. Q. 2019.
  5. Plán kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

 

Ing. Magdaléna Miklošová
hlavná kontrolórka obce