Vytlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prezentácia - web obce
 4. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018
 5. Záverečný účet obce za rok 2018
 6. Plán kontrolnej činnosti a úloh HK na 2. polrok 2019
 7. Program odpadového hospodárstva
 8. Správa HK o vykonanej finančnej kontrole
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Finančný limit na nákup potravín
 11. Prenájom pozemkov
 12. Nájomné za obecné priestory
 13. Rôzne
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

Mgr. Marcela Pčolinská v. r.
starostka obce