V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v katastrálnom území obce Nižný Hrabovec

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: Výrub drevín rastúcich mimo lesa v počte 172 kusov a krovité porasty 4 400 m2 z dôvodu umiestnenia líniovej stavby VN V-730 (Humenné – Kučín).

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov a inventarizácia drevín rastúcich mimo lesa pre stavbu: Zriadenie vedenia VN V-730 (Humenné – Kučín) sú verejnosti prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Nižnom Hrabovci.

Žiadosť doručená dňa: 4.09.2019

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Správne konanie začaté dňa: 17.09.2019

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka obce

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Návšteva štátneho tajomníka MŠ 2012-6Divoké skládky 2017schôdzaZápalenie vatry 2017Vatra 2015Deň matiek 2017Výlet do Maďarska 201510-narodeniny-hrabovka-49

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok