Dňa 08.01.2018 som bola na základe výberového konania menovaná do funkcie riaditeľky MŠ v Nižnom Hrabovci. Nakoľko táto stránka nebola aktualizovaná, rada by som vám priblížila našu prácu, naše prostredie a naše sny.

MŠ je dvojtriedna a v tomto školskom roku ju navštevuje 35 detí. Z toho máme 15 predškolákov. Deti sú rozdelené na dve skupiny a to trieda 3-4 ročných detí, kde výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú kvalifikované učiteľky. Triednou učiteľkou je pani Helena Vavreková, učiteľkou Bc. Jaroslava Poprocká. Triednou učiteľku 4-6 ročných detí je pani Mária Brindová, učiteľkou Jana Harmančinová. K zamestnancom patrí školníčka a v zimnom období aj kurička pani Anna Belejová.

Práca učiteľky MŠ je hlavne povolaním a vyžaduje si nemalé úsilie, tvorivosť, empatiu, takt, kreativitu, celoživotné vzdelávanie . Naše učiteľky vykonávajú svoju prácu s láskou, zodpovednosťou a snahou ponúknuť vašim deťom všetko, čo sa len dá. Škola sa riadi školským vzdelávacím programom s názvom:,, Usilovné včielky“, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách /2016/ a je obohatený o rôzne tradície školy a projekty na rozšírenie vzdelávacej ponuky. Každý týždeň uverejňujeme na faceeboku oslávencov, naše tvorivé a kreatívne aktivity. Mojou snahou je v krátkom čase vytvoriť oficiálnu stránku školy s možným prístupom verejnosti, kde budeme prezentovať svoju prácu a práce detí. Chcem sa preto poďakovať pani učiteľkám za ich tvorivý prístup , ale hlavne za to, že deti chodia do MŠ rady a s úsmevom. Najväčšou odmenou je spokojné dieťa a jeho rodič. V rámci prezentácie školy sa MŠ zapája aj do obecných aktivít ako bola Úcta k starším, Uvítanie detí do života, Karnevalová párty. Tešíme sa na Zápis do ZŠ, Deň matiek, MDD, školský výlet a exkurzie do Vranova nad/Topľou ZUŠ, Hornozemplínskej knižnice a na iné podujatia. Prvoradou a základnou činnosťou je však pripraviť deti na primárne vzdelávanie a preto najväčšiu pozornosť venujeme výchovno-vzdelávaciemu procesu a využívame všetky dostupné pomôcky, programy.

Našim najväčším snom je rekonštrukcia priestorov MŠ. Boli podané tri návrhy, no žiaden doposiaľ neprešiel. Čakáme na výsledky posledného hodnotenia projektu na rekonštrukciu školy. Počas funkčného obdobia pani Heleny Vavrekovej boli realizované tieto úpravy: bola kompletne zrekonštruovaná umyváreň spolu so sociálnym zariadením pre deti a dospelých, boli vymenené okná, vchodové dvere, zhotovené prístrešky, kompletne vymenená podlaha v jedálni ,vo výdajni stravy a na vstupnej chodbe. Za ušetrené finančné prostriedky na energie boli zakúpené nové kotly, za peniaze na predškolákov sme vybavili chodbu novými skrinkami, nábytkom, postieľkami a mnohým iným. Bola vymenená celá strecha. Triedy máme vybavené modernými pomôckami, počítačmi, IKT, ktoré sa nám podarilo svojpomocne získať absolvovaním vzdelávaní. Máme vybavený dvor detským ihriskom, pieskoviskom. Za to všetko patrí vďaka všetkým, ktorí k tomu prispeli. Mrzí nás však, že všetky rekonštrukčné práce postupujú pomaly, ale veríme, že na základe prísľubu zriaďovateľa sa nám podarí začať s rekonštrukciou elektriny, kúrenia a tried, ktorési to najviac vyžadujú. Vlastne, zaslúžia si to hlavne naše deti, ktorým ponúkame denný pobyt v týchto priestoroch.

Ako vieme tlačiarenský škriatok funguje vtedy, kedy to najmenej očakávame a preto uvádzam na správnu mieru telefónne číslo MŠ 0574493184.

Zápis do MŠ je v mesiaci máj, presný dátum, ako aj podmienky prijatia dieťaťa do zariadenia budú zverejnené na oficiálnej stránke obce, vyhlásený rozhlasom obce a na informačných tabuliach školy a obce.

Je to len malý vstup. Verím, že čas zaznamená naše aktivity, podujatia, úspechy či neúspechy.

Teším sa na spoluprácu s každým, kto má chuť a možnosť zlepšiť vybavenosť školy, dvora pre potreby našich detí.

Jana Harmančinová, riaditeľka MŠ

deti_ms

Voľby do NR SR 2020

Informácie MINV

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Deň MŠ 2015Karneval-2018Prehliadka-13Špivanočki moji 2016Okresná olympiáda seniorov Vyšný Kazimír 2016Hodnotiaca členská schôdza Jednoty dôchodcovJánske ohne 2016Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok