VZN

Dokumenty

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - návrh

Pridal: Stiahnutí: 500

o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec.

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014

Pridal: Stiahnutí: 574

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Nižný Hrabovec

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014

Pridal: Stiahnutí: 456

o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014

Pridal: Stiahnutí: 481

O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Hrabovec.

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 - návrh

Pridal: Stiahnutí: 441

O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Hrabovec.

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

Pridal: Stiahnutí: 532

O miestach na vylepovanie volebných plagátov

pdf Návrh

Pridal: Stiahnutí: 417

Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Hrabovec v zmysle ustanovenia § 6 a 11, ods. 4 g, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2014 o miestach na vylepovanie volebných plagátov

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013

Pridal: Stiahnutí: 466

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a miestnom poplatku s účinnosťou od 1.1.2014

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013

Pridal: Stiahnutí: 536

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Nižný Hrabovec

 

pdf Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013

Pridal: Stiahnutí: 473

Dodatok sa týka:

Druhá časť

Príspevky v školách a školských zariadeniach

Tretí diel

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013

Pridal: Stiahnutí: 537

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013

Pridal: Stiahnutí: 483

VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013

Pridal: Stiahnutí: 543

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Nižný Hrabovec

pdf Dane 2013

Pridal: Stiahnutí: 542

VZN o miestnych daniach a poplatkoch s účinnosťou od 1. januára 2013

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011

Pridal: Stiahnutí: 582

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Pridal: Stiahnutí: 571

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Nižný Hrabovec

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Pokládka podláh 2015Špivanočki mojo 2015Detský karneval svätých-68-maj-2012-10Stretnutie seniorov-8Dovidenia milá škôlka 2013-48Mikuláš 2017Uvítanie detí do života 2017

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok