VZN

Dokumenty

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014

Pridal: Stiahnutí: 413

o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Nižnom Hrabovci

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014

Pridal: Stiahnutí: 436

O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Hrabovec.

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 - návrh

Pridal: Stiahnutí: 405

O určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Hrabovec.

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

Pridal: Stiahnutí: 502

O miestach na vylepovanie volebných plagátov

pdf Návrh

Pridal: Stiahnutí: 383

Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Hrabovec v zmysle ustanovenia § 6 a 11, ods. 4 g, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2014 o miestach na vylepovanie volebných plagátov

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013

Pridal: Stiahnutí: 431

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a miestnom poplatku s účinnosťou od 1.1.2014

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013

Pridal: Stiahnutí: 505

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Nižný Hrabovec

 

pdf Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013

Pridal: Stiahnutí: 445

Dodatok sa týka:

Druhá časť

Príspevky v školách a školských zariadeniach

Tretí diel

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013

Pridal: Stiahnutí: 511

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013

Pridal: Stiahnutí: 458

VZN k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013

Pridal: Stiahnutí: 516

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Nižný Hrabovec

pdf Dane 2013

Pridal: Stiahnutí: 515

VZN o miestnych daniach a poplatkoch s účinnosťou od 1. januára 2013

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011

Pridal: Stiahnutí: 556

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011

Pridal: Stiahnutí: 544

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Nižný Hrabovec

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Terénna sociálna práca v obciach I

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Uvítanie detí do života 2015Mikuláš 2016Uvítanie detí do života 2017Fašiangy 2014-121Výročná členská schôdza dôchodcovia 01-2015Karneval v MŠ 2013-9Činnosti CVČ - rôzne obdobieFarský ples 2014-35

Reklama

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok