Obec Nižný Hrabovec

podľa § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škola Nižný Hrabovec

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odporných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany)
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 23.5. 2011 na adresu Obec Nižný Hrabovec, Obecný úrad Nižný Hrabovec č. 407, 094 21. Obálku označte heslom „VK ( s uvedením názvu školy)".

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Ďalšie informácie:

Obec Nižný Hrabovec č. 407, 094 21, č.t. 057/4493141, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Členská schôdza ZO JDS 2018MDD 2014Uvítanie detí do životaretro-majales-2012-27Karneval v MŠ 2013-37Karneval v MŠ 2013-29Členská schôdza ZO JDS 2018Stavanie hrádzí v 2. revitalizačnom projekte-10

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok