Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som  sa k Vám prihovorila na začiatku roka 2017.

Máme za sebou ďalší rok, rok plný pekných udalostí. Po čare Vianoc prežívame prvé hodiny nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme si svoje želania do nového roka.

Rok 2016, ktorý  sme prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil naplniť čo najlepšie ako vedel či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej. Aj ja som sa snažila Vás nesklamať po odovzdanej dôvere v komunálnych voľbách 2014.

Predsavzala som si, že sa pousilujem urobiť pre našu obec čo najviac. Nebolo to ľahké. Keďže v samospráve nie je dostatok finančných prostriedkov, tak bolo nutné riešiť veľa problémov, napr. upchatá kanalizácia, zatopená ambulancia detskej lekárky, ktorú bolo potrebné zrekonštruovať, likvidácia divokých skládok. Preto sa naše plány museli často meniť. V minulom roku sme opravili miestnu komunikáciu, chodník – vstup do kultúrneho domu, postavili detské ihrisko, opravili cestu vedľa detského ihriska, bol zhotovený nový prístrešok na autobusovej zastávke pri zdravotnom stredisku, zakúpili sme 50 stoličiek do kultúrneho domu, 48 stoličiek do domu smútku, do kuchyne v KD bola zakúpená trojpec, do kuchyne v školskej jedálni bol zakúpený stroj na balenie stravy. Z dôvodu vyvýšenia asfaltu na ulici Meďov, dochádzalo pri väčších dažďoch k zaplavovaniu dvorov na uličke smerom k Domu smútku, bolo potrebné osadiť rigoly a zviesť dažďovú vodu do potoka. Pri návalových dažďových vodách sme sa aj tohto roku borili s týmto problémom, kde sme museli zadovážiť vrecia s pieskom. Všetko to bolo financované z vlastných zdrojov. Okrem týchto investícií sme každodenne riešili rôzne požiadavky, sťažnosti a problémy našich občanov.

Sme radi, že sme mali možnosť zapojiť sa do projektu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a do pracovného pomeru sme prijali 1 terénnu sociálnu pracovníčku a 1 terénnu pracovníčku, ktoré sídlia v budove Obecného úradu. Tieto sú nápomocné našim občanom pri vybavovaní v sociálnej oblasti a to pri vybavovaní dôchodkov, exekúcií, kompenzačných príspevkov, atď.

V novootvorenej predajni GVP CBA dostali prácu štyri ženy z obce.

V obci boli organizované kultúrno-spoločenské a športové akcie, napr. Uvítanie detí do života, Deň rodiny, Memoriál Vincenta Valča, Dni Hrabovčanov, vrámci ktorých bola aj okresná prehliadka speváckych skupín Špivanočki mojo, Mesiac úcty k starším, Mikuláš pre deti, Vianočná akadémia, stolnotenisový turnaj. Organizovali sme zájazdy pre deti, mládež, ale aj dospelých na kúpaliská do Maďarska, pre dôchodcov to bol  zájazd na Vianočné trhy a do botanickej záhrady v Košiciach. Komisia pre mládež zorganizovala akciu Jánske ohne a  zájazd na pivný festival do Šariša. V našom kultúrnom dome našli prístrešok na prenocovanie pútnici, ktorí sa zúčastnili pešej púte do Michaloviec k relikviám Blahoslaveného Dominika Metoda Trčku C.Ss.R.

Ďakujem všetkým naším obetavým občanom, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju, oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života.

V tomto roku plánujeme sa venovať miestu, ktoré navštevuje asi najviac ľudí a to nielen naši občania, ale prichádzajúci aj z ďaleka a to miestnemu cintorínu, kde plánujeme urobiť chodník, osvetlenie a rozvod elektriny.

Pripravený je projekt na celkový rozvod elektriny a zateplenie materskej školy. Plánujeme celkovú rekonštrukciu vykurovania na zdravotnom stredisku (staré gamatky budú vymenené za kotol a radiátory). Hneď v jari budeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov od č. d. 377 po celej obci. Finančné prostriedky sú plánované aj na celkovú rekonštrukciu kamerového systému, nakoľko tento už je zastaralý a vypadáva. Sú plánované ďalšie autobusové prístrešky a to na „výpadovke“ a výmena pred domom č. 55. V bývalom Alma bare prebehne rekonštrukcia elektriny, stien a podlahy, nakoľko tam bude presťahovaná posilňovňa.

Naďalej sa budeme venovať údržbe zelene, parkov, výsadbe kvetov. Plánujeme umiestniť lavičky v brezovom hájiku.

Ďalším naším stálym problémom je likvidácia divokých skládok napr. „Riedky vrch“, v rómskej osade, ale aj po celej obci a pri Ondave. Niektorí naši občania sú dosť nezodpovední, čo sa týka psov. Tieto pobehujú po dedine, a tak musíme robiť ich odchyt a to tiež stojí obec financie.

Dlhoročným problémom je aj neplnenie si záväzkov občanov voči obci, t. j. daň, poplatok za psa, poplatok za TKO a kanalizáciu. Poniektorí zneužívajú systém tým, že majú v obci trvalý pobyt, žijú mimo obce a poplatky neplatia ani v mieste trvalého pobytu, ani v mieste prechodného pobytu. Tento problém sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí OZ.

Na základe zákona č. 317/2009 Z. z. podľa § 61 ods. 12 o pedagogických zamestnancoch končí platnosť výnimky pre riaditeľky materských škôl na vykonanie prvej atestácie ako jednej z podmienok vykonávania funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca, v zmysle      § 34 ods. 2 písm. b) bolo potrebné odvolať riaditeľku materskej školy k 1.1.2017. Nakoľko výberové konanie na pozíciu riaditeľky MŠ, ktoré je nutné vykonať do 30.6.2017, bola opätovne poverená na funkciu riaditeľky MŠ pani Helena Vavreková.

Na okraj chcem podotknúť, že pri mojom nástupe do funkcie starostky obce mi bol schválený plat v zmysle zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: základný plat 824,00 € x koeficient 1,98 = 1631,52 € s mesačným navýšením 20 % a na minuloročnom decembrovom  zasadnutí OZ mi poslanci schválili toto mesačné navýšenie o 20 %, t.j. od 1.1.2017 je celkové mesačné navýšenie 40 %. Čiže moja hrubá mzda bude  2 447,00 € a  v čistom to bude 1 777,14 €. Len pre informáciu tým, ktorí nemajú prístup k internetu, moja predchodkyňa mala pri nástupe v decembri 2010 mesačné navýšenie 30 %, v máji 2011 mala už 45 % mesačné navýšenie  a v apríli 2014 bolo jej schválené 50 % mesačné navýšenie k základnému platu.

Obec počas môjho pôsobenia vo funkcii starostky Obce Nižný Hrabovec nepožiadala o žiadny úver, splácame iba úver mesačne vo výške 1 230,00 €, ktorý  obec  spláca od   30.6.2011 a bude sa platiť do 5.5.2019. Celková výška úveru je 76 878 €. Tento úver bol plánovaný na reguláciu potokov v obci.

Vážení spoluobčania,

v tomto roku 2017 Vám v mene svojom, svojich spolupracovníkov a v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našej obci nezaťaží nezamestnanosť a intrigy.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Katarína Špallerová
starostka obce

Poznámka: Tento článok spolu s fotografiami bude uverejnený v januárovom spravodaji.

foto-obec-10012017

Terénna sociálna práca v obciach I

Kontakt

erb_nh_asideObecný úrad Nižný Hrabovec

Nižný Hrabovec 407
Nižný Hrabovec
094 21

Telefón: 057/449 31 41
Fax: 057/449 31 41
e-mail: ocu.niznyhrabovec@mail.t-com.sk

Miestne občianske poriadkové služby - Nižný Hrabovec

Zber odpadu

Zber olejov

Multifunkčné ihrisko

Náhodné fotografie


Uvítanie detí do životaHrabovka vo Fínsku 2014Deň otvorených dverí v pivovare Šariš 2018 14Výlet do MaďarskaŠpivanočki moji 2016Detské ihriskoMDD-2013-335. výročie založenia speváckej skupiny Potoky

Reklama

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.
Ok