Vytlačiť

Starostka obce v Nižnom Hrabovci Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2018 o 16.00 hod. v budove KD Nižný Hrabovec.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Plán hlavných úloh pre obec Nižný Hrabovec na úseku civilnej ochrany obyvateľstva krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a civilného núdzového plánovania v roku 2018
  4. VZN č. 1/2018 o určení a poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na území obce Nižný Hrabovec
  5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
  6. Správa o výsledku z finančnej kontroly
  7. Rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

 

Katarína Špallerová v. r.
starostka obce